Shirley hudson london artima prekybos strategija

Anglija - Unijapedija

Žmogaus augimas tradiciškai yra raidos psichologijos objek­ tas. Raidos psichologijos pradžia dažnai siejama su dinami­ nės psichologijos klasiku S. Freudu, kuris savo darbuose ak­ budinčių šunų dvejetainiai variantai vaikystės patyrimo svarbą. Vaikystės išgyvenimai formuoja pasąmonę ir vidinius konfliktus.

Jie daro įtaką su­ augusio žmogaus gyvenimui, jo būsenoms ir santykiams. Freudas itin pabrėžė seksualinio potraukio svarbą. Jis tei­ gė, kad pagrindiniai žmogaus raidos etapai priklauso nuo šio potraukio realizavimo galimybių. Asmenybė bręsta per­ eidama psichoseksualinės raidos stadijas, kai asmuo skirtin­ gai patenkina savo seksualinius poreikius.

shirley hudson london artima prekybos strategija

Freud, Anot S. Freudo, pereinant šias stadijas radikaliai keičiasi žmo­ gaus vidinės struktūros bei išoriniai santykiai, formuojasi pa­ grindiniai asmenybės psichikos dariniai: Id, Ego ir Superego.

Fiksacija tam tikroje raidos stadijoje vėliau tampa asmeny­ bės sutrikimų šaltiniu. Santykiai su tėvais yralabai reikšmingas veiksnys, lemiantis ankstyvojo patyrimo, o kartu ir tolesnio gyvenimo kokybę. Augantis vaikas tapatinasi su tėvais, siekia jų meilės, su jais konkuruoja. Priklausomai nuo to, kaip klojasi šie santykiai, formuojasi ir jau minėtos vidinės asmenybės struktūros Su­ perego ir Ego, taip pat gali susidaryti kompleksai, lemiantys tolesnius individo santykius.

Freudo idėjos labai dažnai buvo kritikuojamos už sek­ sualinio potraukio absoliutinimą. Tačiau jo teiginiai apie 22 Asmenybės transformacija sapnuose, pasakose, mituose ankstyvosios patirties svarbą shirley hudson london artima prekybos strategija žmogaus gyvenimui buvo didis atradimas, tapęs vienu svarbiausių pastarojo šimt­ mečio psichologijos atradimų ir turėjusių didžiulę įtaką shirley hudson london artima prekybos strategija gaus, jo vystymosi supratimui, psichoterapijos proceso bei gydymo veiksnių aiškinimui.

Šiuolaikiniai mokslininkai ne­ retai remiasi S. Freudu, perkurta jo idėjas, tačiau neatmeta ankstyvosios patirties svarbos. Įvairių teorinių pakraipų au­ toriai aktyviai tyrinėja ankstyvąją vaiko patirtį, savo teorijas grindžia kūdikio ir vaiko stebėjimais, ypač akcentuoja pir­ mųjų trejų metų patyrimo svarbą.

Psichologiniais tyrimais įrodyta, kad būtent ankstyvoji patirtis yra pamatas, ant ku­ rio statomas tolesnis žmogaus gyvenimas ir kuris lemia emo­ cinį prisitaikymą, tarpusavio santykius, taip pat ir psichikos patologiją.

Asmenybės transformacija. Sapnuose, pasakose, mituose.pdf

Kalbant apie ankstyvosios patirties turinį, pabrėžiama pir­ mųjų ryšių su motina svarba, ypač akcentuojama, kad kūdi­ kiui svarbus simbiozės su motina išgyvenimas, taip pat ir atsiskyrimo shirley hudson london artima prekybos strategija jos patyrimas M.

Mahler, Simbiozė suprantama kaip susiliejimas su motina, ir tai leidžia kūdi­ kiui išgyventi, patenkinti pagrindinius poreikius, sukuria sau­ gumo jausmą. Jei žmogus neišgyvena visavertės simbiozės su motina vaikystėje ir jei jis laiku nuo jos neatsiskiria, tai suaugęs toks žmogus gali turėti polinkį į simbiozę, išgyventi nesaugumą ir artimo ryšio baimę, ambivalentiškus neaiškius jausmus artimajam.

Kita vertus, motina negali patenkinti visų vaiko porei­ kių ir santykiai negali būti idealūs. Tokio idealo ir nerei­ kia siekti, nes tada vaikas neišsiugdys savarankiškumo, ne­ išmoks pakelti nesėkmių. Geriausia yra ne ideali, bet pa­ kankamai gera motina, kuri patenkina vaiko poreikius ir leidžią jam išgyventi frustraciją, pasitiki jo savarankišku­ mu.

Pakankamai gera motina ir geri santykiai su ja yra pasitikėjimo savimi ir pasauliu pagrindas D. YVinni- cott, Asmenybės raida ir transformacijos procesas 23 Visavertis emocinis patyrimas ankstyvajame amžiuje, pa­ matinis pasitikėjimo jausmas yra stipraus Ego formavimosi sąlygos.

Stiprus Ego reiškia: asmens gebėjimą realistiškai matyti pasaulį kognityvi- nis Ego aspektas ; gebėjimą integruoti emocinius išgyvenimus emocinis Ego aspektas ; atvirumą ir nebijojimą artimu ryšiu prarasti save psi- chosocialinis Ego aspektas. Stipraus Ego formavimas yra viena iš pirmosios gyvenimo pusės užduočių, nes stiprus Ego yra svarbus veiksnys toles­ niems suaugusio žmogaus gyvenimo procesams, jo indivi- duacijai, kur gyvenimo užduotys formuluojamos siekiant dvasinio potencialo shirley hudson london artima prekybos strategija C.

Jungas, ; M. Jacoby, ; C. Asper, Santykiai su motina - svarbiausias ankstyvosios raidos veiksnys, formuojantis tinkamą Ego-Savasties ašį. Klasiki­ niais šios srities laikomi E. Neumano darbai, kuriais remiasi jau minėti objektų ryšių tyrinėtojai M. Mahler, F. Pine'as, A. Bergmanas ir kai kurie šiuolaikiniai analitinės psichologijos autoriai, tiriantys archetipinę psichikos dalį, E. Edingeris, M. Jacoby's ir kiti.

Document Information

Erikas Neumanas teigia, kad gimęs kūdi­ kis dar neturi savarankiškos Ego struktūros. Ego ir Savastis tapatūs E. Neuman, Tiksliau tariant, Ego dar yra Sa­ vasties dalis.

Motina yra pirmoji figūra, į kurią kūdikis pro­ jektuoja savo Savastį.

shirley hudson london artima prekybos strategija

Pirmieji kūdikio potyriai yra susiję su susiliejimo su motina prekyba kriptografinmis priemonmis. Ankstyvojoje kūdikystėje Ego ir Savastis dar nėra išsikris­ talizavę kaip atskiri dariniai. Motina tuo pat metu yra ir Sa­ vastis, ir kita. Kai šie dalykai atsiskiria, vaikas pradeda skirti santykį aš-kitas, atsiranda poliarizacija geras-blogas, malo­ 24 Asmenybės transformacija sapnuose, pasakose, mituose nus-nemalonus, formuojasi Ego tapatumas ir savęs vaizdo ribos.

Ankstyvoji patirtis yra susijusi su psichikos sveikata. Dau­ gelis psichologijos teorijų psichikos patologiją sieja su vys­ tymosi ypatumais ir sutrikimais. Freudas neurozę sieja su vidiniu konfliktu ir su vystymosi fiksacija tam tikroje seksu- alino potraukio patenkinimo fazėje.

Anot C. Jungo, psi­ chikos sveikatos problemos kyla iš individuacijos proceso tėkmės ir shirley hudson london artima prekybos strategija proceso blokavimo.

Objektų ryšių teorijos au­ toriai gana tiesiogiai nurodo, kuriuo ankstyvojo amžiaus tarpsniu įvyksta raidos fiksacija ir formuojasi tam tikra pa­ tologija.

  1. Хилвар знал Элвина лучше; он инстинктивно уловил его суть с самого начала.
  2. И это было не единственное их преимущество.
  3. Opciono prekybos laikas nse
  4. А ты не выключил .

Sakykime, problemos pirmais gyvenimo metais sie­ jamos su šizofrenijos etiologija. Chroniška pagrindinių po­ reikių frustracija antrais gyvenimo metais gali būti siejama su ribinės, narcisistinės asmenybės formavimusi.

shirley hudson london artima prekybos strategija

Iškilusi kon­ kurencija su vienu iš tėvų, konfliktas ir tinkamas Edipo kom­ plekso neišsprendimas gali būti neurotinių sutrikimų prie­ žastis. Dinaminės psichologijos šaltiniuose teigiama, kad tė­ vai ir ypač motina turi esminę įtaką tam tikrų sutrikimų for­ mavimuisi.

Motina atsakinga už pagrindinių kūdikio, o vė­ liau vaiko poreikių patenkinimą, saugumo jausmą ar tinka­ mą emocinės patirties atspindėjimą. Santykiai su motina le­ mia vaiko vidinių dalių santykius, adekvatų savęs vaizdą, realistišką pasaulio supratimą ir savo vietą jame. Kita vertus, ar tik motina iš tikro totaliai lemia kūdikio vystymąsi, jo emocinę brandą, vėliau atsirančias problemas ar net patologiją?

Под ними, из центра внушительного мраморного амфитеатра, вздымалась колонна из снежно-белого камня. Элвин немного выждал; поскольку машина оставалась неподвижной, он приказал ей приземлиться у основания столба. Даже сейчас он втайне надеялся найти на этой планете жизнь. Но когда люк открылся, эта надежда немедленно исчезла. Никогда еще в своей жизни, даже среди запустения Шалмираны, он не сталкивался со столь полной тишиной.

Ar pats kūdikis gali daryti įtaką ankstyva­ jai patirčiai, taip pat ir tolesniam gyvenimui? Šiuolaikinėje psichologijoje šie klausimai dažnai keliami suvokiant, kad suteikti per didelę galią motinai daugeliu atveju nėra teisin­ ga.

Jungtinė Karalystė

Tyrimais įrodyta, kad kūdikis jau nuo pirmųjų dienų yra aktyvus. Tik gimęs jis yra ne pasyvi būtybė, o asmuo, kuris savo atėjimu pakeičia šeimos gyvenimą. Kiti šeimos nariai gana ryškiai pajunta naujo nario atėjimą ir yra priversti prie Asmenybės raida ir transformacijos procesas 25 jo taikytis D.

Stern, Žmogaus individualumas ir jo Savastis atsiskleidžia jau labai anksti.

shirley hudson london artima prekybos strategija

Tyrimais D. Sternas su bendradarbiais įrodė, kad jau kelių dienų kūdikis skiria mo­ tinos kvapą, pats ieško jutiminių dirgiklių arba atsiriboja, kai jų yra per daug.

Pagrindinis motinos vaidmuo susijęs su tin­ kamu jutimų skatinimu. Vėliau, lavėjant emociniam pasau­ liui, motinos vaidmuo keičiasi. Ji tampa pagrindine vaiko emocinio gyvenimo partnere, o kartu ir jo afektinių reakci­ jų derintoją. Sternas atmeta daugelio autorių hipotezę apie simbiozę ir teigia, kad kūdikio ankstyvoji patirtis jau yra išgyvenama kaip atskiro individo. Tikjo kalba yra daugiau susijusi su neverba­ line raiška.

Šie tyrimai yra gana novatoriški ir iš esmės keičia požiūrį į motinos ir vaiko santykį. Toks požiūris ypač svarbus ligos atvejais, kai remiantis klasikine psichoanalize motina tampa atsakinga ir kalta už tam tikrą savo vaiko psichikos patologi­ ją. Tačiau praktikoje matome daug atvejų, kai ligos šaltinį susieti su šeimos santykiais būtų klaidinga. Pati motina gam­ ta, deja, daugeliu atvejų lemia psichikos sutrikimus, kurie gali būti perduoti paveldėjimo būdu arba kitais mažiau psi- chologizuotais būdais.

Kitas svarbus Savasties psichologijos aspektas - tai kitoks požiūris į gimusį žmogų.

Uploaded by

Pripažindami jo atskirumą ir indi­ vidualumą, pripažįstame jo galias ir gerbiame jo Savastį, ku­ ri kūdikiui augant įgauna vis naujas raiškos formas. Sternas, analizuodamas kūdikio sąsajas su shirley hudson london artima prekybos strategija pa­ sauliu, nurodo kelis esminius Savasties aspektus, kurie gali būti vertinami ir kaip raidos momentai.

Gimimas ir anksty­ voji patirtis įvardijama kaip Atsirandanti Savastis, kurios es­ mė yra jutiminiai potyriai. Per antrą šeštą mėnesį formuoja­ si Šerdinė Savastis. Šiuo laikotarpiu kūdikis geba emociškai reaguoti į visokius dirgiklius. Septintą devintą mėnesį for- 26 Asmenybės transformacija sapnuose, pasakose, mituose muojasi Subjektyvioji Savastis, kuri reiškia, kad vaikas pra­ deda jausti savęs ir Kito atskirumą.

Dar vėliau ryšys su kitu žmogumi, taip pat vidinė patirtis išreiškiamas žodžiu. Šį Sa­ vasties aspektą D. Sternas pavadino verbalinių sąsajų sfera.

Taigi, anot šio autoriaus, žmogus jau gimęs turi savo Savas­ tį, kuri yra asmenybę organizuojantis centras.

shirley hudson london artima prekybos strategija

Žmogui au­ gant, atsiranda naujos Savasties raiškos formos, pati Savas­ tis plečiasi ir tampa labiau regima. Matome, kad daugelis autorių pripažįsta ankstyvosios pa­ tirties svarbą tolesniam žmogaus gyvenimui, jo emocinei ir socialinei adaptacijai, jo psichikos sveikatai ir psichologinei pusiausvyrai.

Visi jie vieningai sutinka, kad motina vaikui yra svarbiausia figūra ankstyvosios patirties laikotarpiu, ta­ čiau jos vaidmuo šiame procese traktuojamas įvairiai.

Išleido ir spausdino Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, Gedimino pr. CENL pranešimas spaudai apie pritarimą atvirų duomenų licencijos idėjai IFLA gairės mobiliosioms bibliotekoms

Ši įvai­ rovė turbūt rodo tą faktą, kad subjektyvus veiksnys ne tik lemia raidos procesą, bet taip pat yra svarbus ir jį analizuo­ jant. Kas darosi su žmogumi, kai jis išauga vaikystės rūbus? Ko­ kie pakitimai vyksta paauglystėje, jaunuolio, suaugusio žmo­ gaus gyvenime?

Nukreipimus čia:

Kiti žymūs raidos psichologijos atstovai E. Eriksonas, J. Piaget tiria ne tik žmogaus ankstyvojo vysty­ mosi dėsningumus, bet ir analizuoja vėlesnes augimo stadi­ jas, ypač akcentuojama paauglystės svarba, kartu užsimena­ ma apie suaugusio žmogaus tobulėjimo galimybes. Vienas populiariausių autorių E. Eriksonas praplečia tradicinę psi- choanalitikos sampratą. Jis nurodo, kad sąveika su aplinka yra ne mažiau svarbi nei ankstyvieji santykiai su tėvais E. Erikson, Svarbi ne tik trečių gyvenimo metų krizė ir Edipo komplekso sprendimas, bet lygiai taip pat svarbi paauglystės krizė ir tapatumo jausmo sutvirtėjimas.

Erik­ sonas nurodo aštuonis asmens raidos etapus, kurie apima visą žmogaus gyvenimą. Kiekvienas etapas aprašomas re­ miantis priešybių principu, jomis nurodomas dominuojan­ tis išgyvenimų motyvas. Tarkim, pirmaisiais gyvenimo me- Asmenybės raida ir transformacijos procesas 27 tais šios priešybės yra saugumas ir nesaugumas, o jau minė­ tu paauglystės laikotarpiu - tai tapatumas ir vaidmenų ne­ aiškumas.

Sąveika su aplinka yra esminė sąlyga to, kaip as­ muo išgyvena tam tikrą raidos etapą. Piaget, vienas iš raidos psichologijos klasikų, teigia, kad asmenybės vystymosi pagrindas yra pažintinių procesų rai­ da, o ne pasąmoniniai procesai, susiję su tarpusavio santy­ kiais ir emociniu patyrimu.

Но тут Хилвар заговорил. - Я только что вспомнил, - сказал он, оправдываясь. - Я давно здесь не был и не очень уверенно ориентируюсь.

Žmogaus mąstymas ir pasaulio pažinimas lemia elgesį ir emocines reakcijas. Sis autorius taip pat skiria vystymosi fazes, atsižvelgdamas į kognityvinių ge­ bėjimų lygį. Žukaus­ kienė,p. Nors E. Eriksonas ir J. Prekybos galimybių pradedantiesiems nurodo įvairias vystymosi pakopas, tačiau pagal jų teorijas svarbiausi dalykai vis dėlto atsitinka vaikystėje ir jaunystėje.

Jie užsimena ir apie suau­ gusio žmogaus vystymąsi, tačiau šį etapą aprašo gana api­ bendrintai.

shirley hudson london artima prekybos strategija

Naudingi temos