Prekybos importo eksporto sistemoje

AAA - Eksportas, Importas

Įstatymo paskirtis 1.

Baltai nuo seniausių laikų prekiavo su senovės RomaslavaisSkandinavijos kraštais, Bizantija. Žvėrių kailiai, vaškasgintarasgyvuliai buvo mainomi į sidabrovariogeležies gaminius.

Šio Įstatymo paskirtis — įgyvendinti tarptautinius susitarimus ir priemones, draudžiančius masinio naikinimo ginklų ir raketų, nešančių tuos ginklus, platinimą; garantuoti tarptautinių įsipareigojimų vykdymą sukuriant Lietuvos Respublikoje efektyvią strateginių prekių kontrolės sistemą, kuri būtų integruota į Europos Sąjungos ir tarptautinių neplatinimo režimų eksporto kontrolės sistemą, sudaryti sąlygas Lietuvos Respublikos saugumui užtikrinti, modernioms technologijoms įsigyti bei užsienio prekybai augti.

Šis Įstatymas užtikrina Europos Tarybos reglamento, nustatančio Bendrijos dvejopo naudojimo prekių ir technologijų eksporto kontrolės režimą toliau — Reglamentasnurodyto šio Įstatymo priede, nuostatų įgyvendinimą.

Importo mastas tiesiogiai nuo eksporto nepriklausė. Į Lietuvą daugiau buvo įvežama technologinės įrangos staklių, mašinų ir prietaisųsveikatos apsaugai ir komunaliniam ūkiui skirtos įrangos, transporto priemonių, plataus vartojimo prekių. Daugiausia buvo importuojama trikotažas, drabužiai, odinė avalynė, vynas, automobilių padangos ir kameros, kailiai ir jų gaminiai, motociklai ir jų dalys, baldai, kilimai. Užsienio prekyba — Atkūrus nepriklausomybę  03 Lietuvos užsienio prekybą pagal taikomas užsienio prekybos politikos priemones, sutartinių prekybinių santykių su kitomis šalimis kūrimo, stojimo į Pasaulio prekybos organizaciją dinamiką sąlygiškai galima suskirstyti į keletą laikotarpių. Deficito kontrolės pirmųjų bandymų panaudoti užsienio prekybos politikos priemonessutartinių prekybinių santykių užmezgimo laikotarpiu —93 vyko perėjimas iš komandinės į rinkos ekonomiką, buvo hiperinfliacijamasiškai trūko prekių, todėl buvo ribojamas eksportas, taip pat naudojami metodai, panašūs į administracinius, siekiant skatinti žaliavų, pusfabrikačių, komplektuojamųjų detalių importą, pirmiausia — iš Nepriklausomų Valstybių Sandraugos.

Šis Įstatymas nustato karinės įrangos eksporto, importo, tranzito ir tarpininkavimo bei veiklos, kuri gali prisidėti prie masinio naikinimo ginklų ir įprastinės ginkluotės platinimo, kontrolės sąlygas. Įstatymo taikymas Šis Įstatymas taikomas juridiniams ir fiziniams asmenims, užsienio juridinių asmenų ir kitų organizacijų filialams, kurių veikla susijusi su dvejopo naudojimo prekių ir technologijų eksportu, karinės įrangos eksportu, importu, tranzitu bei tarpininkavimu vykdant šių prekių sandorius.

Pagrindinės šio Įstatymo sąvokos 1.

prekybos importo eksporto sistemoje dvejetainis parinkties kanalo indikatorius

Dvejopo naudojimo prekės ir technologijos — prekės, programinė įranga ir technologijos, kurios gali būti naudojamos ir civiliniams, ir kariniams tikslams, išvardytos Reglamento prieduose. Karinė įranga — technika ir jos komponentai, technologijos, programinė įranga, ginklai, amunicija bei jos dalys, sprogmenys, specialiai sukurti ar pritaikyti kariniams tikslams, įtraukti į šio Įstatymo 4 straipsnyje nurodytą Prekybos importo eksporto sistemoje karinės įrangos sąrašą.

  • AAA - Eksportas, Importas
  • Prekybos galimybės su 5000
  • Strateginės ir dvejopos paskirties prekės

Karinės įrangos eksportas — į Bendrąjį karinės įrangos sąrašą įtrauktų prekių išvežimas iš Lietuvos Respublikos teritorijos, įskaitant reeksportą, programinės įrangos prekybos importo eksporto sistemoje technologijų perdavimas faksu, telefonu ar kitu būdu ir ar kitomis elektroninėmis priemonėmis į Europos Sąjungos muitų teritorijai priskiriamas ar nepriskiriamas valstybes ar teritorijas.

Žodinis technologijos perdavimas telefonu į šią sąvoką įeina tais atvejais, kai ši technologija yra aprašyta dokumente, iš kurio esminė technologijos aprašymo dalis yra perskaitoma ar apibūdinama telefonu.

Kitų institucijų išduodami leidimai Strateginių ir dvejopos paskirties prekių licencijavimas ir kontrolė Lietuvos Respublikos muitinė yra viena iš svarbiausių grandžių kontroliuojant strateginių ir dvejopos paskirties prekių judėjimą.

Karinės įrangos importas — Į Bendrąjį karinės įrangos sąrašą įtrauktų prekių įvežimas į Lietuvos Respublikos teritoriją, programinės įrangos bei technologijų perdavimas faksu, telefonu ar kitu būdu ir ar kitomis elektroninėmis priemonėmis iš Europos Sąjungos muitų teritorijai priskiriamų ar nepriskiriamų valstybių ar teritorijų. Karinės įrangos tranzitas — į Bendrąjį karinės įrangos sąrašą įtrauktų prekių gabenimas per Lietuvos Respublikos teritoriją.

Reeksportas — į Bendrąjį karinės įrangos sąrašą įtrauktų prekių, anksčiau importuotų į Lietuvos Respublikos teritoriją, eksportas iš šios teritorijos.

Strateginės prekės — dvejopo naudojimo prekės ir technologijos ir ar karinė įranga, taip pat paslaugos, susijusios su šiomis prekėmis. Tarpininkavimas — Lietuvos Respublikoje gyvenančių arba registruotų fizinių ir juridinių asmenų bei užsienio juridinių asmenų ir kitų organizacijų filialų vedamos derybos arba sandorių parengimas, kurių metu į Bendrąjį karinės įrangos sąrašą įtrauktos prekės gali būti perduotos iš Lietuvos Respublikos teritorijos, kitos Europos Sąjungos valstybės teritorijos arba ne Europos Sąjungos valstybės į bet kurią kitą ne Europos Sąjungos valstybę.

Lietuvos užsienio prekyba

Tarptautiniai neplatinimo režimai — Wassenaaro susitarimas WARaketų technologijų kontrolės režimas MTCRBranduolinių tiekėjų grupė NSGAustralijos grupė AGKonvencija dėl cheminio ginklo kūrimo, gamybos, kaupimo ir panaudojimo uždraudimo bei jo sunaikinimo CWCKonvencija dėl bakteriologinių ir toksinių ginklų kūrimo, gamybos ir saugojimo uždraudimo bei jų sunaikinimo BTWCBranduolinio ginklo neplatinimo sutartis NPT ir kiti susitarimai bei tarptautiniai valstybių įsipareigojimai, kurių tikslas — politinėmis, ekonominėmis, diplomatinėmis bei teisinėmis priemonėmis užkirsti kelią cheminio, biologinio ir branduolinio ginklo ir įprastinės ginkluotės platinimui.

Technologija — speciali informacija, reikalinga prekėms sukurti, gaminti ir naudoti, kuri gali būti pateikiama kaip techniniai duomenys ir kaip techninė pagalba.

prekybos importo eksporto sistemoje akamai akcijų pasirinkimo sandoriai

Licencija šiame Įstatyme suprantama ne kaip leidimas verstis ūkine komercine veikla, bet kaip įgaliotos institucijos išduotas leidimas nustatyta tvarka eksportuoti, importuoti, gabenti tranzitu ar tarpininkauti gabenant tik licencijoje nurodytas strategines prekes.

Kitos šiame Įstatyme vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos atitinkamuose Lietuvos Respublikos įstatymuose arba Europos Sąjungos reglamentuose. Bendrojo karinės įrangos sąrašo sudarymas Vyriausybė ar jos įgaliota institucija, vadovaudamasi Europos Sąjungos bendruoju karinės įrangos sąrašu, tarptautinių neplatinimo režimų sąrašais ir Lietuvos Respublikos užsienio politikos ir nacionalinio saugumo interesais, sudaro ir tvirtina Bendrąjį karinės įrangos sąrašą.

  1. Lietuvos užsienio prekyba - Visuotinė lietuvių enciklopedija
  2. Iq opciono prekyba pakistane
  3. Cheminių medžiagų skyrius tel.
  4. Northumbria universiteto strategija

Strateginių prekių eksporto, importo, tranzito ir tarpininkavimo administravimas 1. Ūkio ministerija vadovauja dvejopo naudojimo prekių ir technologijų eksporto kontrolės darbams ir karinės įrangos eksporto, importo, tranzito bei tarpininkavimo kontrolės darbams ir juos vykdo kartu su kitomis valstybės institucijomis bei įstaigomis šio Įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

Vyriausybė nustato strateginių prekių kontrolę vykdančias valstybės institucijas ir įstaigas, jų įgaliojimus bei kontrolės vykdymo tvarką, kiek tai nenumato Reglamentas ir šis Įstatymas. Reikalavimas turėti eksporto, importo, tranzito ar tarpininkavimo licenciją 1. Dvejopo naudojimo prekių ir technologijų eksportui reikalingas licencijas išduoda Ūkio ministerija.

Apribojimai ir draudimai

Į Bendrąjį karinės įrangos sąrašą įtrauktų prekių eksportui, importui, tranzitui ar tarpininkavimui yra privalomos eksporto, importo, tranzito ar tarpininkavimo licencijos. Jas išduoda Ūkio ministerija. Į Bendrąjį karinės įrangos sąrašą įtrauktų prekių tranzitui, kai jų siuntėjas ir gavėjas arba bent vienas iš jų yra užsienio valstybės karinės institucijos arba siuntėjas ir gavėjas veikia šių institucijų įgalioti, licencijas leidimus išduoda Vyriausybės įgaliota institucija kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

Į Bendrąjį karinės įrangos sąrašą įtrauktų prekių importui, kai šias prekes importuoja Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija ir Lietuvos Respublikos ginklų fondas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Ūkio ministerijos licencija nereikalinga.

Užsienio prekyba

Eksporto licencija privaloma į Bendrąjį karinės įrangos sąrašą neįtrauktų prekių eksportui, jei Ūkio kaip elgtis su dvejetainiais parinktimis ar kitos strateginių prekių kontrolę vykdančios valstybės institucijos ir įstaigos yra raštu pranešusios juridiniam ar fiziniam asmeniui, ar užsienio juridinių asmenų ir kitų organizacijų filialui, kad atitinkamos prekės yra arba gali būti panaudotos kuriant, prekybos importo eksporto sistemoje, tvarkant, naudojant, prižiūrint, laikant, nustatant ar platinant cheminį, biologinį, branduolinį ginklą ar kitus branduolinius sprogstamuosius įtaisus arba kuriant, gaminant, prižiūrint ar laikant tokius ginklus nešančias raketas, arba atitinkamos algoritminiai prekybos signalai yra 3 mm forex kaina gali būti panaudotos į Bendrąjį karinės įrangos sąrašą įtrauktoms prekėms kurti ar gaminti.

Eksporto licencija privaloma į Bendrąjį karinės įrangos sąrašą neįtrauktų prekių eksportui, jei importuojančiai valstybei arba galutinio panaudojimo valstybei taikomi prekybos ginklais apribojimai įgyvendinant tarptautines sankcijas, numatytas Lietuvos Respublikos ekonominių ir kitų tarptautinių sankcijų įgyvendinimo įstatyme, ir jeigu šio straipsnio 5 dalyje nurodytos institucijos yra raštu pranešusios juridiniam ar fiziniam asmeniui, ar užsienio juridinių asmenų ir kitų organizacijų filialui, kad atitinkamos prekės yra arba gali būti panaudotos į Bendrąjį karinės įrangos sąrašą įtrauktų prekių gamybai arba bandymų ar analitinės įrangos, naudojamos šioms prekėms kurti, gaminti ir prižiūrėti, gamybai, arba kaip nebaigtas gaminys gamykloje, kurioje gaminamos į Bendrąjį karinės įrangos sąrašą įtrauktos prekės.

Jeigu juridinis ar fizinis asmuo, ar užsienio juridinių asmenų ir kitų organizacijų filialas žino, kad jo numatytos eksportuoti į Bendrajį prekybos importo eksporto sistemoje įrangos sąrašą neįtrauktos prekės yra skirtos kuriam nors iš šio straipsnio 5 ir 6 dalyse nurodytų panaudojimo tikslų, jis turi raštu pranešti Ūkio ministerijai.

Ši kartu su strateginių prekių kontrolę vykdančiomis valstybės institucijomis prekybos importo eksporto sistemoje įstaigomis sprendžia, ar reikia licencijos atitinkamai prekei eksportuoti.

Šio straipsnio 5, 6 ir 7 dalyse nustatytais atvejais eksporto licencijas išduoda Ūkio ministerija.

prekybos importo eksporto sistemoje dviguba rsi prekybos strategija

Eksportuojančios šalies valstybės institucijų prašymu juridiniam ar fiziniam asmeniui, ar užsienio juridinių asmenų ir kitų organizacijų filialui, importuojančiam į Bendrąjį karinės įrangos sąrašą įtrauktas prekes, išduodamas importo sertifikatas prekybos importo eksporto sistemoje galutinio panaudojimo dokumentas, patvirtinantis jų galutinį panaudojimą. Eksporto, importo, tranzito ir tarpininkavimo licencijų rūšis, jų išdavimo.

Naudingi temos