Prekybos gautinų sumų diskontavimo sistemos wiki

prekybos gautinų sumų diskontavimo sistemos wiki

prekybos gautinų sumų diskontavimo sistemos wiki

Inicijavimas 1  m. Europos Komisija toliau — Komisijaremdamasi pagrindinio reglamento 10 straipsniu, inicijavo antisubsidijų tyrimą dėl į Sąjungą importuojamų tam tikrų Kinijos Liaudies Respublikos toliau — KLR ir Egipto toliau — nagrinėjamosios šalys kilmės austų ir arba siūtų stiklo pluošto medžiagų toliau — SPM. Komisija Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje paskelbė pranešimą apie inicijavimą  2 toliau — pranešimas apie inicijavimą.

Skunde pateikta pakankamai subsidijavimo ir jo daromos žalos įrodymų, pagrindžiančių tyrimo inicijavimą.

Konsultacijos su Kinijos ir Egipto Vyriausybėmis surengtos  m. Vis dėlto abipusiškai sutarto sprendimo priimti nepavyko. Komisija inicijavo atskirą antidempingo tyrimą dėl to paties KLR ir Egipto kilmės produkto  5 toliau — atskiras antidempingo tyrimas. Komisija nustatė galutinius antidempingo muitus importuojamam KLR ir Egipto kilmės nagrinėjamajam produktui  6 toliau — galutinis antidempingo reglamentas. Per šį antisubsidijų tyrimą ir atskirą antidempingo tyrimą atlikta žalos, priežastinio ryšio ir Prekybos gautinų sumų diskontavimo sistemos wiki interesų analizė yra mutatis mutandis vienoda, nes Sąjungos pramonės apibrėžtis, atrinkti Sąjungos gamintojai, nagrinėjamasis laikotarpis ir tiriamasis laikotarpis abiejuose tyrimuose buvo tokie patys.

Kinijos Vyriausybės pastabos dėl inicijavimo 5 Kinijos Vyriausybė tvirtino, kad tyrimas neturėtų būti inicijuojamas, nes skundas neatitiko įrodymų rinkimo reikalavimų, nustatytų PPO sutarties dėl subsidijų ir kompensacinių priemonių toliau — SKP sutartis 11 straipsnio 2 ir 3 dalyse ir pagrindinio reglamento 10 straipsnio 2 dalyje.

prekybos gautinų sumų diskontavimo sistemos wiki

Kinijos Vyriausybės teigimu, įrodymai dėl kompensuotinų subsidijų, žalos, taip pat subsidijuojamo importo ir žalos priežastinio ryšio buvo nepakankami. Skunde pateikti įrodymai buvo skundo pateikėjo tuo etapu pagrįstai turima informacija.

Tikroji pasirinkimo formulė

Kaip matyti iš memorandumo dėl įrodymų pakankamumo, kuriame pateikiamas Komisijos atliktas visų Komisijos turimų įrodymų, susijusių su Kinijos Liaudies Respublika ir Egiptu, vertinimas ir kuriuo remdamasi Komisija inicijavo tyrimą, inicijavimo etapu turėta pakankamai įrodymų, kad įtariamos subsidijos buvo kompensuotinos, atsižvelgiant į tai, kad jos iš tiesų buvo teikiamos, ir į jų dydį bei pobūdį.

Skunde taip pat pateikta pakankamai įrodymų, kad dėl subsidijuojamo importo Sąjungos pramonei buvo padaryta žala. Komisija pažymėjo, kad Kinijos Vyriausybė sutinka, kad esama tokių planų, programų ar rekomendacijų, tačiau nesutinka, kad jie yra privalomi ar kad jie taikomi SPM pramonei. Kinijos Vyriausybė nepateikė jokių įrodymų, kad šie teiginiai netaikomi nagrinėjamajam produktui. Komisija pažymėjo, kad šis tvirtinimas yra susijęs su jau nurodytu pirmiau ir kad skunde, be kita ko, minimas Kinijos bankininkystės įstatymas, o Kinijos Vyriausybė neginčija, kad jis yra Kinijos teisės aktas.

Komisija taip pat pažymėjo, kad neseniai atliktuose ES antisubsidijų tyrimuose šiuo klausimu padarytos skirtingos išvados  7.

Tačiau Komisija nustatė, kad teikiama nauda gali pasinaudoti Kinijos SPM gamintojai, kuriems priklauso tos užsienio bendrovės.

Komisija atsižvelgė į šią pastabą, tačiau pažymėjo, kad ji netaikoma visoms skunde minėtoms programoms ar visų lygių nacionalinėms, regionų ar vietos Vyriausybės prekybos gautinų sumų diskontavimo sistemos wiki. Be to, pagal mokesčių schemą, susijusią su pagreitintu nusidėvėjimu, tiriamuoju laikotarpiu gali būti vis dar teikiama nauda, kaip antai susijusios įrangos nusidėvėjimas naudojimo laikotarpiu.

Tačiau Komisija nustatė, kad skunde pateikti įtarimai paremti neseniai atliktais ES antisubsidijų tyrimais, kuriuose tuo klausimu padaryta išvada, kad atsižvelgiant į KLR vyraujančias sąlygas reikia nustatyti išorinius lyginamuosius dydžius  8.

Tačiau Komisija pažymėjo, kad per ankstesnius ir naujausius antisubsidijų tyrimus nustatyti faktai yra susiję su tomis pačiomis įtariamomis subsidijų programomis, kurios yra nurodytos skunde. Inicijavus tyrimą Kinijos Vyriausybė taip pat nurodė, kad — m. Tačiau Komisija pastebėjo, kad skundo pateikėjas skunde taip pat pateikė papildomų įrodymų, kad tos subsidijų programos toliau taikomos ir iš esmės nėra pakeistos.

Nuolaidos operacijos prasmė

Komisija taip pat priminė, kad Kinijos Vyriausybė nepateikė įrodymų, paneigiančių atitinkamų programų tęstinumą. Taigi inicijavimo etapu iš turimų įrodymų buvo galima matyti, kad nagrinėjamos subsidijų programos iš esmės nepasikeitė.

Galiausiai tai buvo patvirtinta ir šiame tyrime. Komisijos nuomone, skundo pateikėjas pateikė pakankamai įrodymų dėl suteiktos naudos ir subsidijų konkretumo, kurie jam buvo pagrįstai prieinami.

Diskontuotų pinigų srautų skaičiavimo pavyzdžiai 1 pavyzdys.

Bet kuriuo atveju Komisija išnagrinėjo skunde pateiktus įrodymus ir memorandume dėl įrodymų pakankamumo, kuris į nekonfidencialią bylą įtrauktas inicijuojant tyrimą, ir pateikė visų susijusių elementų vertinimą.

Po inicijavimo Kinijos Vyriausybė pakartojo savo pastabas, tačiau nepateikė jokių papildomų įrodymų. Komisija pareiškė ketinanti ištirti visas subsidijas, kurias šios bendrovės gavo SETC zonoje, nepriklausomai nuo jų šaltinio.

Pardavimo pasirinkimo vertės formulė, Pasirinkimo sandoris – Vikipedija

Komisija atkreipė dėmesį į Kinijos Vyriausybės pastabas, tačiau vis tiek manė, kad yra pakankamai įrodymų pradėti tyrimą dėl įtariamų kompensuotinų subsidijų, suteiktų bendrovėms SETC zonoje, nepriklausomai nuo jų šaltinio. Kinijos Vyriausybė taip pat tvirtino, kad Komisija neatliko šių koregavimų kryžminės patikros.

prekybos gautinų sumų diskontavimo sistemos wiki

Kinijos Vyriausybė taip pat teigė, kad nėra informacijos apie tai, kas sudaro rinkos informaciją ir arba rinkos tyrimus, į kuriuos atsižvelgta koreguojant importo duomenis. Kalbant apie Rusiją, importo duomenys buvo sutikrinti ir pakoreguoti remiantis importo duomenimis, gautais iš SPM gamintojų, susijusių su Sąjungos gamintojais, kurie buvo vieninteliai žinomi SPM gamintojai Rusijoje.

Nustatyta, kad ši metodika yra pagrįsta, todėl galima tiksliai apskaičiuoti nagrinėjamojo produkto importą iš Rusijos. Taip pat per tyrimą, kaip paaiškinta  konstatuojamojoje dalyje, Komisija Eurostato TARIC lygmens duomenis sutikrino su duomenimis, kuriuos pateikė žinomi KLR gamintojai, apie save pranešę per atranką. Bendradarbiaujančių Kinijos eksportuojančių gamintojų nurodyta SPM eksporto apimtis sudarė visą Eurostato pagal atitinkamus TARIC kodus užregistruotą importą, todėl visas eksportas buvo laikomas nagrinėjamojo produkto eksportu.

Galiausiai, priešingai nei tvirtino Kinijos Vyriausybė, skunde paaiškinta, kaip importo duomenims koreguoti buvo naudojama rinkos informacija ir arba rinkos tyrimai. Todėl šis tvirtinimas buvo atmestas. Kinijos Vyriausybė teigė, kad trijų pagrindinių rūšių produktai — austi pusverpaliai toliau — APmegztos nerangytų gijų medžiagos toliau — NGM ir sudėtinės medžiagos toliau — SM  — yra skirtingos sudėties produktai, kurių gamybos etapai ir arba procesai skiriasi, todėl skiriasi jų gamybos sąnaudos ir pardavimo kainos.

Dividendinis investavimas ar Nekilnojamas Turtas? Ką pasirinkti? Būsimos pinigų vertės skaičiuoklė Amžinoji grynųjų pinigų srauto vertė Paskutinė galvosūkio dalis yra amžinoji grynųjų pinigų srauto vertė.

Be to, skiriasi šių trijų rūšių produktų fizinės ir techninės savybės, taigi ir galutinė naudojimo paskirtis. Inicijavimo metu skundo pateikėjas pateikė pakankamai tiriamojo produkto sąnaudų ir kainų įrodymų.

Tai, kad egzistuoja skirtingų rūšių produktai, kurių gamybos procesai, sąnaudos ir pardavimo kainos gali skirtis, savaime nereiškia, kad rinka yra segmentuota. Prekybos gautinų sumų diskontavimo sistemos wiki, kad pagal pagrindinio reglamento 10 straipsnio 2 dalį skundo pateikėjas turi pateikti pagrįstai turimą informaciją.

Kadangi Kinijoje gaminamų tam tikrų rūšių produktų sąnaudos ir kainos pagal savo pobūdį yra konfidencialios ir skundo pateikėjas jų neturi, Komisija nusprendė, kad skunde pateikta pakankamai informacijos, kurią skundo pateikėjas pagrįstai turėjo, kad būtų galima inicijuoti tyrimą.

Tvirtinimas, kad skiriasi trijų rūšių produktų — AP, NGM ir SM — fizinės ir techninės savybės, taigi ir galutinė naudojimo paskirtis, yra faktiškai neteisingas.

Kaip paaiškinta skunde ir — konstatuojamosiose dalyse ir Kinijos Vyriausybei neužginčijus, nagrinėjamasis produktas naudojamas kompozitinių medžiagų pramonėje termoplastinėms ir termoreaktyviosioms dervoms sutvirtinti. Jų naudojimas dažnai dubliuojasi; pasirinktas medžiagos tipas priklausys nuo paviršiaus išvaizdos, dervos srauto, įtempimo, kuris bus reikalingas galutiniam produktui, ir naudojimo metodo.

prekybos gautinų sumų diskontavimo sistemos wiki

Tam tikrų rūšių produktai yra ypač tinkami uždaroms liejimo gamybos technologijoms arba rankiniam liejimui. NGM naudojamos jūriniams produktams laivų korpusams ir deniamstransporto priemonių kėbulams ir plokštėms pvz.

SM naudojamos uždaroms transporto priemonių kėbulų ir plokščių liejimo formoms, jūriniams produktams laivų korpusams ir deniamsvėjo jėgainių kabinoms ir laisvalaikio transporto priemonėms. Būtent dėl šios priežasties Komisija renka duomenis remdamasi išsamia produktų rūšių klasifikacija. Pagal šią klasifikaciją, išskyrus medžiagos formas, produktas skirstomas pagal pardavimo formatą, naudojamo stiklo rūšis, ploto svorį ir pusverpalių tankį.

Naudingi temos