Namų darbo provincija neapolio.

Kiištanavičiaus atsiminimus, pavadintus "Kunigas karo sūkury" suįdomumu sekė daug skaitytojų. Šiuo numeriu pradedame naują medusa fx variantai. Krištanavičiaus atsiminimų seriją iš jojo darbų pokario metu Italijoje Popiežiaus Šalpos Komisijoje.

Tarp Kalėdų ir Naujųjų Metų užėjau porą kartų į popiežiaus komisiją, vadinamą Pontificia Commissione Assis-tenza Profughi, ir pastebėjau, kad valdininkai šnabžda tarp savęs apie kokį tai busimąjį mano uždavinį.

Bet kas tai galėtų būti? Juk, rodos, Cesano stovykla įėjo į pastovias vėžes ir ten mano pagalba nebebuvo reikalinga. Iš Romos išvežiau kelis tūkstančius karo pabėgėlių, o jei reikėtų atlikti dar kokią kelionę, tai nebūtų nieko nuostabaus. Ką tad planuoja man komisijos pirmininkas? Otto Faller, S. Užėjęs į jo raštinę, be jokios įžangos paklausiau, ką man planuoja komisijos pirmininkas po Naujųjų Metų. Faller atsakė, kad prel. Baldelli norėtų mane siųsti į vieną nuo karo labai nukentėjusią apskritį.

Kampanijos regionas. Apie Kampaniją | Kelionių akademija

Iš tiesų, tai nebūtų valgyklos, bet virtuvės. Jose karo pabėgėliai ir šiaip nuo karo nukentėję žmonės turėtų gauti vieną kartą į dieną šiltos sriubos lėkštę. Juk aš pats esu matęs, kaip ten žmonės gyvena. Tos pagalbos reikalu prel. Baldelli baigia tartis su sąjungininkais, italais ir Vatikanu.

Be to, Amerikos katalikai žada atsiųsti drabužių.

Naršymo meniu

Visą tą šelpimo darbą reikės pradėti tuojau po Trijų Karalių. Dabar studijuojami planai.

  • Prekybos mainų sistema privalumai
  • NAUJO DARBO PRADŽIA
  • Itališkas maistas Italijoje: ne jūsų mamos mėsos kukuliai - Kelionė -
  • Danijos akcijų pasirinkimo sandoriai

Aš gerai padaryčiau, užeidamas pas Delia Valle, buvusį fašistų partijos sekretorių, kurį aš, be abejonės, pažįstu. Jis ruošia šelpimo planus ir bus man dėkingas už kiekvieną naudingą sugestiją. Jis galėsiąs man parodyti, kuri apskritis man numatyta.

Della Valle buvo maždaug mano amžiaus vyras. Jį buvau sutikęs keletą kartų, bet nežinojau, kad jis savo laiku buvo dešinioji Mussolinio ranka. Jis man atrodė gana energingas, lankstus ir mandagus. Eidamas į jo kambarį žinojau, kad su juo bus galima rimtai pasikalbėti.

Jaunystė[ redaguoti redaguoti vikitekstą ] Paulas Boi gimė turtingoje ir kilmingoje šeimoje. Jaunystėje domėjosi literatūra.

Apsiimant naują darbą, žinoma, man reikėjo visų pirma susitarti ne su komisijos valdininkais, bet su ordino vyresniaisiais. Todėl, atsisveikindamas su tėv. Faller, paprašiau, kad jis tą reikalą pats sutvarkytų. Iš savo pusės naujam darbui nenumačiau jokių kliūčių. Tame plane, kiek atsimenu, buvo pažymėta apie 10 apskričių. Man buvo numatyta Campobasso provincija, esanti pietinėje Apeninų dalyje.

Skaitydamas tą lapą toliau;, pastebėjau Littorijos apskritį. Littorijos apskritį įsteigė pats Mussolini, nusausinęs Pontinijos pelkes.

Paolo Boi – Vikipedija

Tai buvo vienas gražiausių jo darbų, vertas pilno pripažinimo. Dabar toji apskritis buvo gerokai sujaukta, o jos gyventojų dalis, perėjusi per Cesano stovyklą, dar tebegrįžo namų darbo provincija neapolio. Pažindamas tos provincijos žmones ir iš Cesano stovyklos, ir iš kelių kelionių į Pietų Italiją, pasiūliau Della Valle perleisti tą apskritį man. Ji buvo netoli Romos ir todėl lengvai pasiekiama. Kodėl aš turėčiau važiuoti į Campobasso, kur namų darbo provincija neapolio nepažįstu?

Littorijos provincijoje aš turėčiau į ką atsiremti. Neabejoju, kad seni pažįstami man mielai padėtų.

NAUJO DARBO PRADŽIA

Tie argumentai įtikino Delia Valle, ir jis perleido man Littoriją. Imti tą apskritį mane vertė ir kiti motyvai. Kalbant su tėv. Veždamas maisto produktus, žinoma, galėsiu iš arti prižiūrėti, kaip tos valgyklos veikia. O priežiūros Italijoje reikia. Tą skaudų patyrimą įgyjau Cesano stovykloje ir negalėjau jo užmiršti. Eidamas namo, pasiėmiau provizorišką Littorijos provincijos šelpimo planą, o pakeliui nusipirkau gerą tos provincijos žemėlapį.

Suradęs Della Valle pažymėtus miestus ir miestelius, ap vedžiau juos raudonu pieštuku ir pradėjau grupuoti į atskirus vienetus.

namų darbo provincija neapolio

Turėdamas aiškų provincijos geografijos vaizdą, galėsiu lengviau spręsti ir transporto problemą: laiką, nuotolį ir svorį.

Per Littorijos provincijos vidurį ėjo garsus Via Appia kelias, nutiestas romėnų. Mussolini tą kelią ištiesė, gerokai praplėtė ir padarė geriausią susisiekimo arteriją tarp Romos ir Neapolio. Kairėje kelio pusėje driekėsi neaukštos Lepinu ir Ausonų kalnų virtinės, dešinėje — nusausintos Pontinijos pelkės.

Neapolio regiono kurortai 2016 05 06

Provincija baigėsi Garigliano upe, maždaug kilometrų į pietus nuo Romos. Tokia buvo mano nauja darbo dirva.

namų darbo provincija neapolio

Trijų Karalių išvakarėse komisijos pirmininkas paprašė mane palydėti jį į Cisterną, pirmąjį Littorijos provincijos miestą. Šiame mieste jis norėjo padalinti vaikams kalėdinių dovanų. Be to, man būsią naudinga susipažinti su klebonu ir burmistru, nes vėliau teks su jais bendradarbiauti. Sutartą valaidą leidomės asfaltuotu, bet slidžiu ir duobėtu keliu į Cisterną.

Buvome gerai nusiteikę ir turėjome laiko pagvildenti keletą klausimų. Deja, pavažiavus porą kilometrų už Romos, mūsų nuotaiką pakeitė šiurpus vaizdas: ant kelio gulėjo negyvas žmogus.

namų darbo provincija neapolio

Jis važiavo motociklu ir taip trenkė galvą į duobę, kad atsivėrė jo kiaušas ir ištiško smegenys. Negalėdami jam nieku padėti, paprašėme važiuojančių į Romą pranešti apie tą nelaimę policijai. Cisternoj susirinko tokia didelė minia suaugusių ir vaikų, kad mums pasidarė aišku, jog dalinimas dovanų bus neįmanomas.

Todėl paprašėme žmonių ateiti kitą dieną. Italijoje kalėdinės dovanos dalinamos per Tris Karalius, todėl mūsų prašymas jiems buvo suprantamas.

Atostogų gidas

Tuo tarpu galėjome nustatyti šelpiamųjų kategorijas. Dovanas galėjo gauti visų pirma našlaičiai, paskui Cesano pabėgėlių vaikai ir galų gale tie, kuriems klebono, burmistro ir seselių nuomone pagalba yra būtina. Toji kelionė į Cisterną man buvo labai naudinga, nes iš karto pamačau, kad didelę problemą sudaro ne tik dovanų gavimas, bet ir jų padalinimas. Jei iš anksto nenustatysi, kas ir ką turi gauti, o kas negauti, tuokart sukelsi didžiausią žmonių nepasitenkinimą.

Neužtenka pasakyti, kad reikia šelpti pačius neturtingiausius. Po namų darbo provincija neapolio darbo provincija neapolio visi yra neturtingi. Turint ribotą šelpimo galimybę, reikia nustatyti neturtingųjų kategorijas. Jei padarysi bent vieną išimtį, žinok, kad prarasi žmonių pasitikėjimą.

Grįžtant namo, prel. Baldelli pakvietė mane dalyvauti pasitarime, kuriame bus nustatytas platus Pietų Italijos šelpimo planas. Tame pasitarime dalyvausią 4 Amerikos ir keli italai krikščionių opcionų prekyba, kuriems, kaip ir man, bus paskirtas naujo darbo apskritys.

Tas pasitarimas įvyko komisijos patalpose m. Jame, tiesa, dalyvavo visi 4 Amerikos kunigai Boland, Markham, Rinaldi ir Landibet nedalyvavo nei vieno italo. Tas faktas visiems nemaloniai krito į akis, bet niekas, išskyrus patį komisijos pirmininką, nenorėjo apie tai kalbėti. Mes, svetimtaučiai, dėjomės nieko nematą, nieko negirdį ir nieko nesuprantą.

namų darbo provincija neapolio

Pasitarimo metu išgirdau tik vieną naują ir naudingą dalyką, būtent kad su tais 4 Amerikos kunigais tuojau galėsiu pradėti lankyti Littorijos provinciją. To man ir užteko. Pasibaigus pasitarimui, sutarėm su amerikiečiais pradėti darbą sausio 9 dieną, 9 ar 10 valandą prieš piet.

Neapolio įlanka: nuo Romos imperijos dominavimo iki šiuolaikinių kurortų Italijos įlankoje Neapolio įlanka Palaimintas gausus plotas su švelniu klimato ir įspūdingu kraštovaizdžiu buvo mėgstamiausia senovės Roda bajorų atostogų vieta, ir šiandien galite pamatyti nuostabius senovės paminklus.

Amerikiečiai buvo punktualūs ir mes, rodos, keturiese sutartu laiku leidomės kelionėn. Jie buvo gavę tūkstančius maišų drabužių ir norėjo juos išdalinti visų pirma tarp Romos ir Neapolio, o vėliau ir kitose nuo karo nukentėjusiose srityse. Sustoję keliuose miesteliuose Romos provincijoje, apie pietus pasiekėme Cisterną.

namų darbo provincija neapolio

Kaip kitur, taip ir čia, burmistrui ir klebonui išdėstėm savo planą. Jie turėjo sudaryti patikimų žmonių komisiją, o komisija — nuo karo nukentėjusių šeimų sąrašą. Šeimos turėjo būti žymimos ne pavardėm, bet numeriais, kad tie, kurie ruoš drabužių siuntinius, nežinotų, kam siuntiniai pateks. Tokiu būdu bus išvengtas šališkumas. Visus pasitaikiusius ginčus turėtų spręsti burmistras ir klebonas. Drabužių sandėlį, žinoma, turės parūpinti burmistras. Niekas negaus jokio atlyginimo už drabužių dalinimą.

Aptarę tuos ir panašius organizacinius reikalus, leidomės toliau — i Littoriją. Ten radome tėvus saleziečius ir seseles, su kuriais buvo lengva sutarti. Lengvai susitarėm ir su miesto burmistru.

Naudingi temos