Šiaurės atlanto prekybos sistema

Įvadas Nuo tada, kai m. Praėjus vos vienai dienai po rugsėjo osios teroristų išpuolių, Aljansas pirmą kartą istorijoje pritaikė 5 straipsnį dėl kolektyvinės gynybos. Diskusijoje Lionelis Ponsardas ir Davidas S. Europos kovos su terorizmu koordinatorius Gijsas de Vriesas savo interviu pasakoja apie Europos Sąjungos pastangas kovoti su terorizmo grėsme. Dviejose apybraižose aptariama, kokių priemonių imasi NATO, siekdama tobulinti ir stiprinti Aljanso cheminę, biologinę, radiologinę ir branduolinę, taip pat ir priešraketinę gynybą.

Numerio pabaigoje pateikiami statistiniai duomenys apie NATO ir Rusijos tarybos šalių išlaidas gynybai ir karinį personalą. Neseniai įvykdyti teroristų išpuoliai Anglijoje, Irake, Turkijoje ir kitur, taip pat ir ketvirtosios rugsėjo 11 d.

šiaurės atlanto prekybos sistema o que reikšminga o termo akcijų pasirinkimo sandoriai

Terorizmas ne šiaurės atlanto prekybos sistema buvo laikomas svarbia NATO saugumo problema. Nors m. Strateginė koncepcija — dokumentas, kuriame išdėstyta, su kokiomis problemomis susiduria NATO ir kaip ji turi jas spręsti, — pripažįsta terorizmą kaip naują eros po šaltojo karo grėsmę, sąjungininkai neskyrė jam daug kolektyvinio dėmesio iki pat m. Beveik nebuvo jokių politinių diskusijų nei apie terorizmo prigimtį ir šaltinius, nei apie jo poveikį Aljanso koncepcijoms, politikai, struktūrai ir pajėgumams.

Tačiau dabartiniu metu vos ne kiekvienas NATO veiklos aspektas yra svarstomas sutrumpinti akcijų pasirinkimo sandorius omenyje terorizmo keliamą grėsmę mūsų gyventojams ir pajėgoms.

Nepraėjus nė parai po šių išpuolių, valstybės sąjungininkės pirmą kartą NATO istorijoje pritaikė Vašingtono sutarties 5 straipsnį dėl kolektyvinės gynybos. Netrukus po to, atsiliepiant į Jungtinių Amerikos Valstijų prašymą, buvo susitarta dėl pradinės paramos priemonių, tarp jų: dėl keitimosi su terorizmu susijusia žvalgybine informacija; pagalbos valstybėms narėms bei kitoms šalims, kurioms, prisijungus prie kampanijos prieš terorizmą, iškilo didesnė terorizmo grėsmė; saugumo priemonių NATO teritorijoje stiprinimo; tam tikrų NATO išteklių, reikalingų antiteroristinėms operacijoms paremti, papildymo; bendro leidimo visiems karinėse antiteroristinėse operacijose dalyvaujantiems orlaiviams skristi virš teritorijos; teisės tokių operacijų metu naudotis oro uostais ir aerodromais; NATO karinių jūrų pajėgų dislokavimo Viduržemio jūros rytų regione; NATO ankstyvojo perspėjimo iš oro ir kontrolės sistemų orlaivių AWACS dislokavimo Jungtinėse Amerikos Valstijose daugiau apie NATO paramą žr.

Nuo to laiko Aljansas, skatinamas m. Prahoje ir m. Stambule įvykusių NATO viršūnių susitikimų politinių iniciatyvų ir remdamasis šių susitikimų gairėmis, stengiasi kuo veiksmingiau ir visapusiškiau prisidėti prie tarptautinės bendruomenės kovos su terorizmu. Todėl kovos su terorizmu siekis įtrauktas į NATO politikos, koncepcijų, pajėgumų ir partnerysčių plėtojimą. Politika Nuo m. Aljansas parengė ir įgyvendina nuoseklią kovos su terorizmo politiką.

Šioje politikoje, išdėstytoje viršūnių susitikimų ir ministrų pareiškimuose bei Šiaurės Atlanto Tarybos sprendimuose, griežtai pasmerkiamos visos terorizmo formos, išreiškiamas vienybės ir solidarumo siekis kovojant su šia grėsme bei nuostata kovą tęsti tiek, kiek reikės.

Kadangi terorizmas kėsinasi sunaikinti Aljanso esmę sudarančias vertybes, o tokių pačių vertybių laikosi ir šalys partnerės, kovojant su terorizmu yra gyvybiškai svarbu išlaikyti vienybę ir solidarumą. NATO įnašas į šią, šiaurės atlanto prekybos sistema abejonės, ilgą ir sunkią kovą rodo lyginamąjį Aljanso pranašumą ir yra pagrįstas jo sukaupta patirtimi. Tuo pat metu, atsižvelgiant į daugiaplanę šios grėsmės prigimtį, esminiu NATO nuostatos į terorizmą aspektu tampa bendradarbiavimas su valstybėmis partnerėmis ir kitomis tarptautinėmis organizacijomis.

Terorizmo problema dabar jau yra nuolatinis ir Šiaurės Atlanto Tarybos, ir Euroatlantinės partnerystės tarybos darbotvarkių klausimas. Reguliarios konsultacijos šiuo klausimu tarp valstybių narių ir šalių partnerių padeda formuluoti bendrus vertinimus ir suderintus veiksmus, taip pat užtikrinti vieningą tarptautinį atsaką šiaurės atlanto prekybos sistema su terorizmu.

Koncepcijos ir doktrinos Atsižvelgiant į terorizmo grėsmę, buvo persvarstytos beveik visos Aljanso koncepcijos ir doktrinos. Svarbiausias naujas Aljanso dokumentas šioje srityje yra NATO karinė gynybos nuo terorizmo koncepcija, kuriai buvo pritarta Prahos viršūnių susitikime.

Naujas prekių atsiėmimo būdas „Rimi Drive“

Patvirtinus Karinę koncepciją, gynyba nuo terorizmo tapo sudėtine sąjungininkų pajėgų misijų dalimi. Karinė koncepcija nustato galimą Aljanso karinių pajėgų vaidmenį šiame kontekste ir sudaro joms sąlygas pasirengti tokio pobūdžio operacinėms užduotims.

Todėl į gynybą nuo terorizmo įeina, Šiaurės Atlanto Tarybai priėmus atitinkamą sprendimą, karinių pajėgų panaudojimas, siekiant padėti atgrasyti teroristus, sukliudyti jiems įvykdyti išpuolius, apsiginti nuo tokių išpuolių arba jų grėsmės, kai vadovaujama iš užsienio ir tai yra nukreipta prieš gyventojus, teritoriją, infrastruktūras ir pajėgas, taip pat imtis veiksmų prieš teroristus ir jų globėjus. Karinės pajėgos gali, atsiradus reikalui, taip pat padėti šalies valdžios institucijoms susidoroti su teroristų išpuolių padariniais, ypač, kai tokių išpuolių metų buvo panaudoti cheminiai, biologiniai, radiologiniai ar branduoliniai CBRN ginklai.

šiaurės atlanto prekybos sistema gamestop prekybos sistema

Paneigiant praeityje gyvavusį požiūrį, kad NATO nelinkusi imtis veiksmų už euroatlantinės erdvės ribų, Karinėje koncepcijoje numatyta, kad pajėgos, priėmus atitinkamą sprendimą Šiaurės Atlanto Taryboje, gali būti siunčiamos visur, kur ir kada jų gali prireikti.

Koncepcijoje taip pat nurodyta, kad NATO gali, jei to prašo arba tam pritaria JT Šiaurės atlanto prekybos sistema Taryba, imtis karinių veiksmų tarptautinės bendruomenės pastangoms paremti arba jose dalyvauti, taip pat prisidėti prie atsako į krizes operacijų.

Atsižvelgiant į karinę koncepciją buvo persvarstytos bei suderintos ir kitos karinės koncepcijos, doktrinos ir planai daugiau apie šią NATO koncepciją žr. Pajėgumai Atitinkamų priemonių savo kariniams pajėgumams, skirtiems kovai su terorizmu, stiprinti ėmėsi ir valstybės sąjungininkės.

Siekiant sustiprinti NATO gebėjimą gintis nuo NBC ginklų, plėtojama nemažai svarbių iniciatyvų, kaip antai — kilnojamoji branduolinės, cheminės ir biologinės NBC analizės laboratorija, reagavimo į NBC panaudojimą grupė, virtualus apsaugos nuo NBC ginklo šiaurės atlanto prekybos sistema centras, NATO biologinės ir cheminės gynybos priemonių atsargos ir ligų stebėjimo sistema.

Be to, buvo suformuotas NATO CBRN gynybos batalionas, kurio uždavinys — reaguoti į masinio naikinimo ginklų panaudojimą, ypač prieš dislokuotą kariuomenę, ir susidoroti su tokio išpuolio padariniais daugiau apie CBRN gynybos batalioną žr.

Ambicingą opcionų prekyba gyva zerodhoje nuo terorizmo programą turi ir NATO Nacionalinių ginkluotės direktorių konferencija.

Čia įtraukti tokie klausimai kaip stambiųjų transportinių orlaivių sauga nuo oro erdvės gynybos nešiojamųjų raketų, vadinamųjų MANPADS; laivų ir uostų sauga; sraigtasparnių sauga; apsauga nuo savadarbių sprogstamųjų įtaisų; CBRN ginklų aptikimas, gynyba nuo jų ir jų sunaikinimas; naujos žvalgybos, stebėjimo ir taikinių nustatymo technologijos, susijusios su kova su terorizmu; sprogmenų nukenksminimas ir sunaikinimas bei tokių greitai pažeidžiamų infrastruktūrų ir įrangos kaip vamzdynai ir atominės jėgainės sauga daugiau apie šią programą žr.

Vertinant platesniu mastu, NATO pastangos pertvarkyti savo karinį pajėgumą ir veiksmingiau vykdyti įvairiausias operacijas taip pat stiprina ir Aljanso atsako į terorizmą potencialą. Tai ypač taikytina NATO greitojo reagavimo pajėgų, naujosios vadovavimo struktūros ir Prahos pajėgumų stiprinimo planų sukūrimui.

šiaurės atlanto prekybos sistema prekybos sistemos pažyma

Kita svarbi kovos su terorizmu priemonė yra efektyvi žvalgyba. Tai padeda geriau suprasti terorizmo keliamas grėsmes ir parengti deramas atsako priemones.

Vienas iš svarbiausių Aljanso prioritetų yra gerinti keitimąsi žvalgybine informacija tarp valstybių narių ir šalių partnerių. Siekiant pagerinti keitimąsi su terorizmu susijusia žvalgybine informacija ir jos analizę buvo sukurta Teroristų grėsmės žvalgybos grupė.

Be to, vykdoma plataus masto Aljanso žvalgybos struktūrų pertvarka. Nepaisant to, šioje srityje dar daug ką reikia padaryti, norint užtikrinti, kad politiniai sprendimai būtų grindžiami veiksmingai pateikta žvalgybos informacija. Ypač svarbu yra aiškiau apibrėžti tas žvalgybos sritis, kuriose keitimasis informacija tarp valstybių sąjungininkių duotų daugiausiai naudos.

Ypač slapta operatyvinė operacija — ja labiausiai nelinkusios dalytis žvalgybos tarnybos — tikriausiai nėra tokia naudinga Aljanso tikslams kaip daugiau strateginio pobūdžio įvertinimai ir analizė. Padarinių valdymas Aljanso valstybės narės ir šalys partnerės drauge stengiasi pagerinti civilių pasirengimą galimiems teroristų išpuoliams. Ypač didelį rūpestį kelia cheminių, biologinių, branduolinių ar radiologinių medžiagų panaudojimo prieš civilius gyventojus galimybė.

Tai turėtų katastrofiškų padarinių. Taip pat šiaurės atlanto prekybos sistema iniciatyvos, kurių tikslas yra apsaugoti gyvybinės svarbos civilines infrastruktūras. Šis darbas yra tam tikru mastu ir koncepcinio pobūdžio, ir kartu tai siekis identifikuoti bei mokyti valstybių narių ir šalių partnerių turimus reagavimo į tokius išpuolius pajėgumus, panaudojant, pavyzdžiui, Euroatlantinį reagavimo į katastrofas koordinavimo centrą EADRCC bei galbūt Aljanso CBRN gynybos išteklius.

Taip pat rūpestingai reikia apsvarstyti ir tai, kokios būtų pasekmės, jei nepavyktų atgrasyti teroristus nuo išpuolio ar jam sukliudyti.

Šiuo atveju dėmesys turi būti skiriamas nenumatytiems atvejams planuoti, jei teroristams įvykdžius išpuolį, ypač panaudojus masinio naikinimo ginklus, būtų didelių sugriovimų. Tokiomis aplinkybėmis daug naudos duotų didesnis civilių ir kariuomenės bendradarbiavimas padarinių valdymo ir parengties srityje.

Operacijos Aljanso parengtį ir ryžtą kovoti su terorizmo grėsme šiaurės atlanto prekybos sistema ir netiesiogiai parodo NATO operacijos.

Jų metu yra praktiškai įgyvendinama politika, koncepcijos ir pajėgumai. NATO patirtis ir jos esminiai ištekliai — jos integruota karinė struktūra, gerai išvystytas gebėjimas planuoti operacijas ir įvairiapusių Europos ir Šiaurės Amerikos karinių išteklių ir pajėgumų panaudojimo procedūra — leidžia jai suformuoti įvairiausias daugianacionalines karines operacijas, tarp jų ir skirtas kovoti su terorizmu.

Akivaizdus Aljanso ryžto ir gebėjimo reaguoti į terorizmo grėsmę pavyzdys yra Aktyviųjų pastangų operacija — NATO antiteroristinė operacija Viduržemio jūroje, kuri buvo pradėta m. Vėliau ši operacija buvo išplėsta — pradėti lydėti civiliniai laivai Gibraltaro sąsiauriu ir tikrinami įtartini laivai.

Dabar jos geografinė veikimo erdvė apima visą Viduržemio jūrą. Aktyviųjų pastangų operacija vis labiau traukia NATO šiaurės atlanto prekybos sistema partnerių dėmesį — jau sudaryti susitarimai su Rusija ir Ukraina šiaurės atlanto prekybos sistema jų paramos šiai operacijai. Vyksta derybos ir su keliomis Viduržemio jūros dialogo šalimis dėl jų paramos šiai operacijai būdų daugiau apie Aktyviųjų pastangų operaciją žr. Praktinė parama teikiama taip pat ir valstybėms sąjungininkėms, rengiančioms tam tikrus ypač daug dėmesio sulaukiančius susitikimus ir renginius.

Tokio pobūdžio veikla prasidėjo tuoj pat po rugsėjo 11 d.

šiaurės atlanto prekybos sistema dvejetainių parinkčių žvakidžių diagramos

NATO vadovaujamos operacijos Afganistane ir Vakarų Balkanuose neleido teroristų ir ekstremistų grupėms kliudyti pastangoms įvesti taiką ir stabilumą.

NATO vadovaujamos Tarptautinės saugumo paramos pajėgos ISAF Afganistane, be kita ko, taip pat parėmė prezidento ir parlamento rinkimų procesus, padėdamos užtikrinti, kad teroristų arba ekstremistų grupuotės nesužlugdytų Bonos proceso — tarptautinės bendruomenės remiamos šalies stabilizavimo programos.

Kosove KFOR pajėgos, norėdamos neleisti laisvai judėti ekstremistų ir teroristų grupėms, ir toliau nuolat renka apie jas informaciją, taip pat stebi provincijos sienas ir ribas. Bosnijoje ir Hercegovinoje, Sarajeve likusi NATO vadavietė išlaikė gebėjimą remti antiteroristinę veiklą užtikrinant pajėgų apsaugą. Tarptautinis bendradarbiavimas NATO siekis veikti drauge su partneriais ir kitomis tarptautinėmis organizacijomis aiškiai išreiškiamas įvairiomis iniciatyvomis ir konkrečiomis priemonėmis.

šiaurės atlanto prekybos sistema forex internetin prekyba syariah ir djohan

Be to, Partnerystės veiksmų plano kovai su terorizmu veiklos srityse gali pasirinkti dalyvauti ir kiekviena iš septynių Viduržemio jūros regiono šalių. Aljanso vaidmuo Afganistane suvaidino lemiamą vaidmenį perkeliant į naują lygmenį bendradarbiavimą su Jungtinėmis Tautomis kovoje su terorizmu.

Tuo pat metu stiprinami ir santykiai su JT Antiterorizmo komitetu ir konkrečiomis JT agentūromis, ypač civilinių ekstremalių situacijų planavimo srityje. Aktyviai konsultuojamasi ir keičiamasi informacija terorizmo ir MNG platinimo klausimais su Europos Sąjunga.

EUR-Lex Access to European Union law

Vis nauji teroristų išpuoliai nuolat primena, kad norint sunaikinti šią rykštę būtina padaryti dar daugiau. Dėl savo esminės transatlantinės dimensijos, partnerysčių ir unikalios patirties Aljansas gali ir turi reikšmingai prisidėti prie šios ilgalaikės kovos. NATO turi atitinkamą reiklią darbotvarkę, kurią jai nustatė valstybių ir vyriausybių vadovai.

Dabar mes privalome užtikrinti, kad ji būtų veiksmingai ir prekybos sistema senovės indijoje įgyvendinta. Po liepą įvykdytų sprogdinimų Londono metro Rusijos Šiaurės atlanto prekybos sistema Vladimiras Putinas apgailestavo, kad, nepaisant to, kokį mastą įgavo terorizmo grėsmė ir kiek ji nusineša aukų, kovojant su šia grėsme dar per menkai bendradarbiaujama tarptautiniu mastu.

Nors per tuos metus, praėjusius nuo rugsėjo osios ir pasiekta tam tikra pažanga, šios grėsmės pobūdis yra toks, kad mes dar tik mokomės, kaip kovoti su terorizmu pasaulio mastu. Tai, be abejo, galima pasakyti apie Rusiją ir greičiausiai tas pats tinka ir NATO, nes ši galinga politinė-karinė organizacija nebuvo kuriama tam, kad kovotų su terorizmu.

Tarptautinis bendradarbiavimas stiprinamas keliuose forumuose tuo pat metu, nes šiaurės atlanto prekybos sistema terorizmo rykštę galėsime tiktai tada, kai parodysime visuotinį ryžtą ir sutelksime visų mūsų pastangas.

Todėl tarptautinė kova su terorizmu buvo, pavyzdžiui, vienas iš pagrindinių darbotvarkės punktų JT Generalinės Asamblėjos ųjų metinių sesijoje šių metų rugsėjį.

Čia visų pirma stengiamės kuo labiau sustiprinti praktinę mūsų bendradarbiavimo dimensiją.

Navigacija

Jau dešimtojo dešimtmečio viduryje NATO ėmė kviesti šalis partneres dalyvauti atitinkamuose komitetų susirinkimuose. Tačiau tuo metu nei NATO, nei Rusija dar neturėjo aiškaus supratimo, kaip plėtoti bendradarbiavimą šioje srityje ir kokiems tikslams ir sritims skirtinas pagrindinis dėmesys. Iš pradžių diskusijose faktiškai daugiausia tik būdavo keičiamasi abipusiais tokio bendradarbiavimo svarbos patvirtinimais ir skatinimais jį plėtoti. Teroristų išpuoliai m. Iškilo aštrus poreikis sutelkti pastangas.

Rugsėjo 13 d.

Atlanto vandenynas

Vėliau, po mėnesio, buvo priimtas pirmasis bendradarbiavimo veiksmų planas. Jame pabrėžiama glaudesnio NATO ir Rusijos bendradarbiavimo būtinybė siekiant kovoti su naujomis grėsmėmis saugumui. Nėra abejonės, kad Rusija gali daug ką pasiūlyti savo partneriams antiteroristinės kovos srityje — tai ir žvalgybiniai pajėgumai, politinė įtaka svarbiuose pasaulio regionuose, ir teroristų išpuolių prevencijos bei padarinių valdymo patirtis. NATO savo ruožtu turi įspūdingą potencialaus karinio ir politinio atsako priemonių, kurias gali panaudoti krizinėse situacijose, arsenalą.

  • Geografija[ redaguoti redaguoti vikitekstą ] Atlanto vandenynas yra gana jaunas, jam ne daugiau kaip mln.
  • Nemokama sąskaita dvejetainių opcionų svetainėje
  • Kas sudaro Infolex paiešką?
  • Prekybos sistema sp500

Be to, skirtingai nei kitos tarpvyriausybinės struktūros, Aljansas gali užtikrinti perduodamos informacijos slaptumą, o tai kovojant šiaurės atlanto prekybos sistema terorizmu turi milžiniškos svarbos. NATO ir Rusijos tarybos sukūrimas m. Buvo taip pat sukurti nauji bendradarbiavimo mechanizmai ir procedūros, padėsiantys užtikrinti geresnį tarpusavio supratimą ir atkurti draugiškus santykius tarp Aljanso valstybių ir Rusijos.

Jos metu žuvo civiliai, iš kurių buvo vaikai. NATO ir Rusijos taryba buvo pirmoji tarptautinė institucija, priėmusi pareiškimą, kuriame ryžtingai ir nedviprasmiškai pasmerkiama tai, kas įvyko, pavadinama tai nusikaltimu ir tiesiogine grėsme mūsų bendram saugumui, mūsų visų pripažįstamoms demokratinėms vertybėms, pagrindinėms žmogaus teisėms ir laisvėms.

Taryba taip pat patvirtino savo ryžtą stiprinti bendras pastangas kovai su terorizmu. Vienas iš naujų Šiaurės atlanto prekybos sistema ir Rusijos tarybos mechanizmų yra ad hoc darbo grupė terorizmo klausimu, kurioje ne tik aptariami koncepciniai kovos su terorizmo grėsme principai, bet siekiama šiaurės atlanto prekybos sistema ir praktinį bendradarbiavimą. Grupei jau pavyko parengti nemažai bendrų dokumentų ir jiems buvo pritarta. Tarp jų —grėsmių ir iššūkių, kuriuos kelia Al Qaeda, įvertinimai, taip pat dokumentai, įvertinantys teroristų grėsmes taikos palaikymo pajėgoms Balkanuose, teroristų grėsmes civiliniams orlaiviams, tarp jų — civilinių orlaivių grėsmę gyvybiškos svarbos infrastruktūrai; islamistų ir radikalizmo Centrinėje Azijoje keliamą grėsmę NRT nariams, taip pat esamas ir būsimas teroristų grėsmes krovinių ir keleivių transportui.

Šiuo metu rengiame dokumentą apie potencialias grėsmes NRT valstybių narių informacinėms sistemoms. Bendras darbas analizuojant teroristų grėsmes parodė, kad, nepaisant nuostatų blockchain wait time, NATO ir Rusijos požiūriai į terorizmo grėsmės pobūdį ir į kovos su ja būdus daugeliu atvejų yra vienodi. Viena svarbi studijų sritis yra kariškių bendradarbiavimas su kariškais.

Šiam klausimui aptarti ir bendros veiklos praktinėms rekomendacijoms parengti buvo surengtos trys aukšto rango konferencijos Norfolke, Virdžinijos valstijoje, Maskvoje ir Romoje, kur buvo nagrinėjamas kariuomenės vaidmuo kovoje su terorizmu.

Kita sritis — nemirtinų ginklų panaudojimas kovai su terorizmu. Vadovaujant Nacionalinės ginkluotės direktorių konferencijai, buvo surengtos Rusijos ir Vakarų kompanijų sukurtų naujų technologijų, kurias galima panaudoti kovai su terorizmu, parodos ir pristatymai.

Be to, antiterorizmo klausimai nagrinėjami ir pagal Bendradarbiavimo oro erdvės srityje iniciatyvą, ad šiaurės atlanto prekybos sistema atlanto prekybos sistema darbo grupėje balistinių raketų gynybos ir masinio naikinimo platinimo klausimais ir branduolinių ekspertų grupėje. Šių metų birželio 27 — liepos 1 dienomis Liublianoje, Slovėnijoje, įvyko NATO ir Rusijos tarybos vadovaujama tarptautinė konferencija, skirta pastarojo meto teroristinių išpuolių pamokoms aptarti.

Joje susirinko teisėsaugos, gelbėjimo ir sveikatos apsaugos departamentų ir tarnybų atstovai iš NRT šalių narių, kurioms teko vykdyti atsako į terorizmą operacijas ir kurios galėjo pasidalyti savo praktine teroristinės veiklos prevencijos, padarinių valdymo ir įkaitų krizių valdymo patirtimi.

Todėl kai kurios studijos ir vertinimai tikrinami bendromis pratybomis.

šiaurės atlanto prekybos sistema darbas iš namų pakuotės be išlaidų

Antiteroristinis bendradarbiavimas stiprinamas taip pat ir civilinių ekstremalių situacijų planavimo srityje. Pavyzdžiui, šiuo metu plėtojama Vengrijos ir Rusijos iniciatyva sukurti NRT greito reagavimo pajėgumus įvykus gamtos nelaimėms, žmogaus sukeltoms katastrofoms ir, visų svarbiausia, teroristinių išpuolių atvejais, kai kyla grėsmė, jog gali būti arba ir iš tikrųjų buvo panaudoti masinio naikinimo ginklai.

Šiam tikslui Rusija pasisiūlė skirti specializuotus padalinius, parengtus aptikti pavojingas medžiagas ir susidoroti su jų panaudojimo padariniais. NRT Mokslo komitetas pastaraisiais metais pagrindinį dėmesį skiria moksliniams tyrimams, skirtiems kovai su terorizmu, skatinti. Kuriama ekspertų grupė, užsiimanti socialinėmis ir psichologinėmis teroristinių išpuolių pasekmėmis. Ji išnagrinėjo pastarojo meto teroristinius išpuolius Rusijoje, keliose kitose Europos šalyse bei Jungtinėse Amerikos Valstijose ir parengė kolektyvines rekomendacijas, kokių veiksmų imtis panašiais atvejais.

Dirbama ir kitose srityse: ieškoma būdų, kaip aptikti sprogmenis, savadarbius sprogstamuosius įtaisus ir savižudžių sprogdintojų diržus. Be to, sukurtos ekspertų grupės, nagrinėjančios transporto infrastruktūros pažeidžiamumo ir kibernetinio saugumo klausimus, taip pat mokslines ir technines saugumo problemas, susijusias su branduolinių, biologinių ir cheminių įtaisų panaudojimu teroristinių aktų metu.

Veiksmų prieš terorizmą planas Išskirtine NATO ir Rusijos antiteroristinio bendradarbiavimo gaire tapo susitarimas forex valiutos keitiklis norvegija metinį veiksmų prieš terorizmą planą. Jis buvo priimtas NRT susitikime m.

Vėliau, m. Taigi nuo ketinimų pareiškimų ir pratybų mes dabar jau pereiname prie galimybės imtis bendrų praktinių kovos su terorizmo grėsme veiksmų tarp jų ir tokių, kai panaudojamos karinės priemonės paieškos. Jei kalbėsime apie operacijas, tai kitų metų pradžioje Rusija prisijungs prie Aktyviųjų pastangų — NATO antiteroristinės operacijos Viduržemio jūroje.

Kitas reikšmingas NRT antiteroristinės partnerystės elementas yra bendradarbiavimas kovoje su narkotikų prekyba Afganistane.

Tai svarbu todėl, kad šiaurės atlanto prekybos sistema dažnai iš narkotikų biznio gautais pinigais yra finansuojamos teroristų grupės. Jau įvyko nemažai ekspertų susitikimų šiuo klausimu.

Juose buvo nustatytos šios bendradarbiavimo sritys: keitimasis informacija, taip pat ir slapta informacija; kovos su narkotikais padalinių specialistų mokymas; praktinė parama kovos su narkotikais grupėms Afganistane ir Centrinės Azijos šalyse, per kurias eina narkotikų tranzitas.

Naudingi temos