Darbas iš casa bolzano

IKEA Elektroninė Parduotuvė | Prisijunkite Ir Pirkite Dabar

Docentė socialinių mokslų Profesorė socialinių mokslų edukologija daktarė socialinis darbas daktarė Vilniaus universiteto Socialinio darbo katedra Free university darbas iš casa bolzano Bozen-Bolzano Italija Universiteto g. Teigiama, kad atvirumas pokyčiams, palankių galimybių identifikavi-mas ir kiti verslumo kompetencijos elementai yra būdingi ir socialinio darbuotojo profesinei veiklai. Pateikiama tarptautinių intensyvių socialinio darbo kursų proceso ir rezultatų apžvalga.

Aprašo-mame didaktiniame modelyje ryškėja trys aspektai: realios praktinės problemos sprendimas, ben-dradarbiavimas studentų grupėje ir vadovaujantis studentų vaidmuo mokymosi procese. Pagrindiniai žodžiai: verslumas, kompetencija, socialinis darbas, galimybių identifikavimas, intensyvūs kursai.

Verslumas socialiniame darbe – profesijos bruožas ar iššūkis?

Įvadas Socialinio darbuotojo profesija suponuoja kompleksišką veiklos lauką, nevienodas aplinkybes, dažnai — vertybių konfliktą lymberly,kt. Profesinei praktikai tokiame kontekste reikia gebėjimo lanksčiai ir kūrybiškai veikti, toleruoti neapibrėžtumą ir išnaudoti jį naujovėms diegti.

Šie gebėji -mai turėtų būti neatsiejama socialinio dar -buotojo kompetencijos dalis, tad rengimosi profesijai etape būsimiems specialistams reikėtų sudaryti mokymosi aplinką, palan -kią minėtų vertybių ir gebėjimų ugdymuisi. Ar ji sudaroma mūsų šalyje, atsakyti sunku, nes straipsniuose, nagrinėjančiuose sociali -nių darbuotojų kompetencijas Indrašienė, Garjonienė, ; Ivanauskienė, Cervin,kt. Tačiau straipsniuose, ne -nagrinėjančiuose verslumo tiesiogiai, kaip sudedamojo socialinio darbo aspekto, yra minimi išteklių paieška, įgalinimas, bendra -darbiavimas Sadauskas, Leliūgienė,kt.

Turint galvoje sąlyginį socialinio darbo profesijos jaunumą bollingerių juostos oanda šalyje, instrumen -tinių, o ne profesinio lauko neapibrėžtu -mą atliepiančių kūrybinių kompetencijų akcentavimas yra suprantamas: vaizdžiai 2 kalbant, iš tiesų reikia pirmiausia išmokti gerai vaikščioti ir tik vėliau — šokti.

Tačiau ilgesnę socia linio darbo profesijos istoriją turinčiose šalyse dėmesys jau krypsta į ino -vatyvius ar kūrybinius darbas iš casa bolzano aspektus, kuriuos trumpai būtų galima apibendrinti verslumo kompetencijos sąvoka. Tyrimo problema — kaip ugdyti socia-linio darbuotojo kompetencijas, kad jose labiau išryškėtų profesijos kūrybiškumas, mokslinėje literatūroje dažnai įvardijamas verslumo sąvoka.

Šio straipsnio tikslai — apibūdinti verslumo ir socialinio darbo kompetenci-jų ryšį ir aptarti vieną iš galimų verslumo kompetencijos, svarbios socialinio darbo profesijoje, plėtotės modelių, apsiribojant versliems asmenims būdingų nuostatų, vertybių, gebėjimų aptarimu.

darbas iš casa bolzano mėnesio pajamų iš akcijų uždirbančių naujokų pasirinkimo sandoriai

Teigiama, kad pirmą kartą ją pa -vartojo XIX a. Plačiau verslumo reikšmę teorizavo Schumpeter, įvardydamas verslininką kaip esminį ekonomikos plėtros veiksnį Dees, Dėl verslo sąvokos sąsajos su eko -nomika verslumo aptarimas socialinio dar-bo kontekste pirmiausia kelia minčių apie šių sričių vertybių konfliktą, juk, atrodytų, liberalios rinkos logika, kuriai būdinga konkurencija ir naudos siekimas, priešta-rauja socialinių tarnybų logikai, grindžia -mai viešuoju interesu, orientuotai į socia -liai pažeidžiamus klientus ir kt.

Bet ar iš tikrųjų toks konfliktas egzistuoja? IFSW 1 pateiktame socialinio darbo profesijos apibrėžime skaitome, jog ,socialinio darbo profesija skatina socia-linę kaitą, žmonių tarpusavio santykių problemų sprendimą, teikia galimybių ir pagalbą pagerinti jų gyvenimą.

darbas iš casa bolzano jav dvejetainės parinktys

Remdama -sis žmogaus elgsenos ir socialinių -sistemų teorijomis, socialinis darbas siekia žmonių ir jų aplinkos sąveikos darnos. Šis apibrėžimas suponuoja socialinio darbuo -tojo gebėjimą bendrauti ir bendradarbiau -ti, spręsti problemas, inicijuoti aplinkos darbas iš casa bolzano, ieškoti naujų galimybių ir jomis pasinaudoti.

Pirma, HjorthBusenitz ir kt. Kitais žodžiais, pasak Collins, Smith, Hannon ir kt. Kalbant apie socialinio darbo situaciją šalyje, ją būtų galima apibūdinti kaip labai sudėtingą tiek praktinės veiklos sąlygų, tiek klientų poreikių bei galimybių juos tenkinti konf -likto požiūriu.

Ireland, Hitt, Sirmon, ; Collins ir kt.

Hjorth verslumą apskritai apibrėžia kaip socialinį kūrybiškumą, rodantį žmogaus aistros, pramogos, žaidimo poreikį. Tačiau socialinė aplinka visada prieši -nasi tam, kas nori padaryti kažką naujo. Šiuo požiūriu verslininko elgsena visada kiek deviantiška, nes jam tenka įveikti visuomenės pasipriešinimą pgl.

Goss, To -dėl, kaip ir verslininkui, inicijuojančiam naujas technologijas, socialinio darbo spe-cialistui tenka ieškoti naujų technologijų darbo metodų ir kūrybiškų nestandarti -nių sprendimų. Deja, bet dėl ne visuomet kritiško vadybos principų, suponuojančių griežtą atsiskaitomumą, perkėlimo į socia-linio darbo plotmę kūrybiniai sociasocia-linio darbuotojo sprendimai, orientuoti į santy -kius ir ilgalaikį pagalbos procesą, dažnai sulaukia vadovų kritikos.

Naujoviškiems sprendimams dažnai reikia kvestionuoti ir institucijos taisykles, o tai taip pat kuria įtampą institucijoje ir visuomenės nesu -pratimą Gevorgianienė, Švedaitė-Saka -lauskė, Savo ruožtu, inovatyvios idėjos supo -nuoja kompetenciją ieškoti ir rasti išteklių, kurie leistų numatytas naujoves įgyvendin -ti.

darbas iš casa bolzano

darbas iš casa bolzano opciono prekybos sąskaita

Pastarasis gebėjimas tiesiogiai susijęs su projektų kūrimu ir įgyvendinimu. Kitaip ta-riant, verslumas atsiskleidžia ne tiek ketini -mais, kiek elgesiu, veiksmais ir pasiekimais Fargion, Gevorgianiene, lievens, Projektų rengimo kompetencija svarbi ir socialiniams darbuotojams, kurie, siekda-mi patenkinti asmens ar grupės poreikius, susiduria su būtinumu ieškoti išteklių kurti naują veiklą.

Kartais tokie gebėjimai laiko -mi nevyriausybinių socialinio darbo insti -tucijų ypatumu Šinkūnienė, Katkonienė,tačiau, kaip pažymi Savaya, Packer, Stange, NamirCohen ir kt. Maža to, gebėjimas rasti išteklių ir juos kūrybiškai panaudoti gali tapti viena iš esminių socia-linio darbuotojo kompetencijų, norint, darbas iš casa bolzano institucijos biudžeto dydis netaptų pagrin -diniu paslaugų teikimo ir projektų kūrimo kriterijumi Fargion ir kt.

Ireland ir kt. Ge -bėjimas veikti neaiškiomis aplinkybėmis dera su kita verslininkui svarbia savybe — gebėjimu toleruoti nesėkmę. Kiekvienam naujoviškam sprendimui reikia drąsos, nes veiksmų pasekmės ne visada yra progno -zuojamos. Deja, kaip minėta, teigiamas požiūris į riziką dažnai prieštarauja soci -alinių paslaugų sistemos logikai Stalker, ; Webb, ; Stanford, Pagaliau Collins ir kt. Šios savybės paneigia verslininkams primetamą individualizmą.

Kitaip tariant, žmogaus gebėjimas kurti santykius ir jais remtis yra neatsiejama gero verslininko savybė. Išryškindama so -cialinę verslumo dimensiją Chell primena, kad verslininkai dažnai yra gerai žinomi socialinių tinklų kūrėjai.

darbas iš casa bolzano opcionų veiksmas obuolių prekyba

Be abejo, jei kalbėtume apie ekonominį verslo aspektą, rinkos dėsnių pritaikymas organizuojant socialinės paslaugas neabe -jotinai skatina vertybių konfliktą, nes su -sidaro įtampa tarp klientų poreikio tenki -nimo ir institucijos intereso turėti klientų. Tačiau, Germak, Darbas iš casa bolzano žodžiais, galbūt tokia situacija sukuria prielaidas aiškiau atskirti kliento poreikius nuo kli-ento norų ir sudaryti galimybes mokėti už pastaruosius.

Tačiau, kaip minėta, instru -mentinių verslumo darbas iš casa bolzano aptarimas nėra šio straipsnio tikslas. Aptarti verslumo kompetencijos ele-mentai siejasi ne tik su reikalavimais socia linio darbo profesijai, konstatuo-tais mūsų šalies dokumentuose pavyz -džiui, Socia linio darbo studijų krypties reglamente,bet ir su nuostatomis, formuluojamomis europos lygmens rei-kalavimuose socialinių mokslų bakalau -ro ir magist-ro pakopoms2, kur teigiama, kad studentai turi įgyti intervencijos į sudėtingas, nenuspėjamas ir tarptautines situacijas gebėjimų bakalauro pakopa bei prisiimti atsakomybę sudėtingomis ir nenuspėjamomis situacijomis magistro pakopa.

Yra nemažai duomenų, kaip ug -dyti šias kompetencijas ekonomikos srity-je, taatila, ; Gibb, ; Draycott, Rae, ; kt. O verslumo kompetencija jei ir ugdoma, tai dar iki galo nesuvokta galbūt padėtų socialiniams darbuotojams pereiti nuo reak darbas iš casa bolzano pozicijos — paslau-gų organizavimo sudėtingose situacijose atsidūrusiems žmonėms — į proaktyvią po -ziciją, kritiškai reflektuojant ir kūrybiškai pasinaudojant patirtimi, žiniomis ir gebė -jimais išvengti sudėtingų situacijų Faw -cett, Hanlon, Svarbiausias projekto geriausia geriausia strategija buvo sukurti socialinio darbo studentų verslumo kompetencijai ugdytis palankią mokymosi aplinką, taikant inovatyvius tarpdisciplininius studijų metodus.

Inten -syvūs kursai jau vyko trijose šalyse — Lie -tuvoje, Suomijoje ir estijoje. Kasmet kur-suose dalyvavo apie 40bakalauro pakopos 3—4 kursų studentų po 5—6 iš kiekvienos šalies.

Didaktinis verslumo plėtotės modelis Pagrindinis intensyvių dešimties dienų kursų tikslas — trijų verslumo kompetenci -jos elementų — 1 atvirumo kaitai, 2 ge -bėjimo rasti naujovišką sprendimą sudė -tingomis situacijomis bei 3 tarpkultūrinio bendravimo ir bendradarbiavimo gebėji -mų — plėtotė.

Šie aspektai buvo pasirinkti remiantis verslumo kompetencijos struk-tūra bei socialinio darbo profesijos paskir -timi, kurią trumpai būtų galima apibrėžti kaip žmonių ir aplinkos sąveikos harmo -nizavimą nepalankiomis ir prieštaringomis sąlygomis. Minėtų gebėjimų, kurie yra 3 Antraisiais metais italų partneriams pakeitus uni -versitetą — Bozen-Bolzano universitetas, Italija sudedamieji verslumo kompetencijos ele-mentai, plėtotei buvo sukurta atitinkama mokymosi aplinka ir numatyti aktyvieji darbo metodai.

Grappa Brunello Poggio San Polo m. Viso pagaminta buteliai. Neskiesta vandeniu.

Didaktinio kursų modelio galima iš -skirti tris pagrindinius aspektus, kurie su-darė edukacines prielaidas numatytoms socialinio darbuotojo verslumo kompeten-cijoms plėtotis: teorinių žinių pritaikymą realiai socialinio darbo praktinei problemai spręsti, bendradarbiavimą tarpkultūrinėje grupėje ir vadovaujantį studentų vaidmenį mokymosi procese.

Pasirinkti mokymosi aplinkos elementai iš dalies susiję su svar -biausiais verslumo ugdymo metodais, ku-riuos išskyrė Mwasalwibaatlikęs išsamią literatūros analizę verslumo kom -petencijos ugdymo tema: tarp trijų svar -biausių — atvejo analizė kurią galima pri -lyginti probleminės situacijos analizei šių kursų kontekste ir grupinės diskusijos.

Campus Tour - Bozen-Bolzano

Studentų darbo kursų metu tikslas — problemos, kurią suformulavo konkreti priimančios šalies socialines paslaugas teikianti institucija, sprendimas parengiant inovacinį projektą. Jau parengiamajame etape prieš programos pradžią kursus organizuojančios šalies dėstytojai suda -rė bendradarbiavimo sutartį su šešiomis socialinio darbo paslaugas teikiančiomis institucijomis, o kiekvienos institucijos specialistai apibūdino savo veiklos pobūdį ir sunkumus, susijusius su kuriuo nors so-cialinio darbo aspektu — klientais, veik la, finansų trūkumu, vadybos problemomis ar pan.

Siekiant, kad studentai pažintų problemų sprendimą iš skirtingų pers -pektyvų, buvo pasirinktos trijų tipų insti -tucijos — valstybinės, nevyriausybinės ir privačios.

Kiekvienas studentas pasirinko po vieną įstaigą, darbas iš casa bolzano kuria bendradarbiaus kursų metu.

Dabartinė kelionių informacija

Siekiant, kad studen -tai giliau išnagrinėtų pasirinktą socialinio darbo lauką ir geriau suprastų kitų šalių situaciją, paskirtas namų darbas: iki kur -sų pradžios studentai turėjo išsamiai iša -nalizuoti panašaus tipo institucijų veiklą savo šalyje ir jose naudojamus analogiškų problemų sprendimo būdus.

Kiekvienos grupės studentai, naudodamiesi interneto platforma, virtualiai susipažino su vienas kito patirtimi pasirinktoje socialinio darbo srityje ir pasirengė spręsti realią problemi -nę situaciją kursus organizuojančioje šaly -je. Kursų pradžioje visos studentų grupės turėjo progą pusdieniui nuvykti į pasirink -tą instituciją, bendrauti su darbuotojais, vadovybe, darbas iš casa bolzano, tai yra susipažinti su problema iš arčiau. Po dešimties intensy -vaus darbo dienų auditorijose projektas, siūlantis būdą problemai spręsti, turėjo būti pristatytas socialinio darbo instituci -jai, o šios darbuotojai turėjo įvertinti pa -siūlytas idėjas ir kartu su studentų darbo grupe aptarti galimybes įgyvendinti šį projektą.

darbas iš casa bolzano murrey matematikos linijos prekybos sistemos

Kuriant intensyvių kursų ugdomąją paradigmą buvo remiamasi požiūriu, kad verslumo kompetencijai būtinas gebėjimas dirbti ir bendradarbiauti su partneriais, tai yra geri bendravimo ir bendradarbiavi-mo įgūdžiai. Prielaidą šiems gebėjimams formuotis sudarė multikultūrinė studentų grupė, kurios nariai turėjo bendrą tikslą, tačiau skirtingą akademinę, praktinę ir bendravimo patirtį.

Naudingi temos