Apa itu prekybos sistemos eksploatavimo pareigūnas.

Šia Konvencija Europos Sąjungos valstybės narės, toliau — valstybės narės, įsteigia Europos policijos biurą, toliau — Europolas. Europolas palaiko ryšius su vienu kiekvienoje valstybėje narėje pagal 4 straipsnį įsteigiamu ar skiriamu nacionaliniu padaliniu.

Buvę pareigūnai į neetatinius aplinkosaugos inspektorius – be egzaminų | graphicbox.lt

Europolo tikslas — valstybių narių bendradarbiavimo pagal Europos Sąjungos sutarties K. Laipsniškai siekdamas šio straipsnio 1 dalyje minėto tikslo, Europolas iš pradžių veikia, kad užkirstų kelią ir kovotų su neteisėta narkotikų apyvarta, neteisėta prekyba branduolinėmis ir radioaktyviosiomis medžiagomis, neteisėtu žmonių įėjimo išėjimo strategijų dienos prekyba per valstybės sieną, prekyba žmonėmis ir transporto priemonių vagyste.

Ne vėliau kaip praėjus dvejiems metams nuo šios Konvencijos įsigaliojimo Europolas taip pat nagrinės teroristinės veiklos metu padarytus ar siekiamus padaryti nusikaltimus žmogaus gyvybei, sveikatai, asmens laisvei ar turtui. Taryba, spręsdama vieningai Europos Sąjungos sutarties VI antraštinėje dalyje nustatyta tvarka, gali nuspręsti duoti nurodymus Europolui domėtis tokia teroristine veikla dar tam laikotarpiui nepasibaigus. Taryba, spręsdama vieningai Europos Sąjungos sutarties VI antraštinėje dalyje nustatyta tvarka, gali nuspręsti duoti nurodymus Europolui nagrinėti kitus nusikaltimus, išvardytus šios Konvencijos priede, arba jų specifines apraiškas.

EUR-Lex - A(01) - LT

Prieš nuspręsdama Taryba paveda valdybai parengti savo sprendimą, ypač kad būtų nustatyti dėl to Europolui aktualūs biudžeto ir darbuotojų išteklių klausimai. Europolo kompetencija dėl nusikaltimų ar jų specifinių apraiškų taip pat apima: 1 neteisėtą pinigų plovimą, tiek patį šį nusikaltimą, tiek jo specifines apraiškas; 2 susijusius nusikaltimus.

Susijusiais nusikaltimais, į kuriuos atsižvelgiama 8 ir 10 straipsniuose nustatyta tvarka, yra laikomi: - nusikaltimai, padaryti siekiant parūpinti lėšas veikoms, priklausančioms Europolo kompetencijai, padaryti, - nusikaltimai, padaryti siekiant sudaryti palankias sąlygas veikoms, priklausančioms Europolo kompetencijai, padaryti, - nusikaltimai, padaryti siekiant užtikrinti veikų, priklausančių Europolo kompetencijai, nebaudžiamumą.

Šioje Konvencijoje "kompetentingos institucijos" — tai visos madinga pardavimo išpardavimas narėse esančios viešosios valdžios institucijos, pagal nacionalinę teisę atsakingos už nusikaltimų prevenciją ir kovą su jais. Šio straipsnio 1 ir 2 dalyje "neteisėta narkotikų apyvarta" — tai nusikaltimai, išvardyti m.

Jungtinių Tautų Konvencijos dėl kovos su neteisėta narkotinių ir psichotropinių medžiagų apyvarta 3 straipsnio 1 dalyje ir tą Konvenciją iš dalies papildančiose ar pakeičiančiose nuostatose. Pagal 2 straipsnio 1 dalyje apibūdintą Europolo tikslą Europolui keliamos šios užduotys: 1 sudaryti palankias sąlygas valstybėms narėms keistis informacija; 2 gauti, lyginti ir analizuoti informaciją ir žvalgybos duomenis; 3 per 4 straipsnyje nurodytus nacionalinius padalinius nedelsiant pranešti valstybių narių kompetentingoms institucijoms jas dominančią informaciją ir bet kurias tarp nusikaltimų nustatytas sąsajas; 4 padėti tyrimams valstybėse narėse pateikiant visą nacionaliniams padaliniams svarbią informaciją; 5 pagal 8, 10 ir 11 straipsnius naudoti kompiuterizuotą surinktos informacijos duomenų sistemą.

Kad būtų gerinamas valstybių narių kompetentingų institucijų bendradarbiavimas per nacionalinius padalinius siekiant laikytis 2 straipsnio 1 dalyje nustatytą tikslo, Europolui taip pat keliamos šios papildomos užduotys: 1 plėtoti valstybių narių kompetentingų institucijų tyrimo procedūrų specialią profesinę patirtį ir teikti patarimus tardymo klausimais; 2 teikti strateginę žvalgybos informaciją siekiant padėti ir skatinti kvalifikuotą ir veiksmingą nacionaliniu lygmeniu turimų išteklių naudojimą operatyvinei veiklai; 3 rengti bendras padėties vertinimo ataskaitas.

Kiekviena valstybė narė įsteigia ar paskiria nacionalinį padalinį šiame straipsnyje išvardytoms užduotims atlikti. apa itu prekybos sistemos eksploatavimo pareigūnas

SUSIJĘ STRAIPSNIAI

Nacionalinis padalinys yra vienintelė ryšių tarp Europolo ir kompetentingų nacionalinių institucijų palaikymo įstaiga. Santykius tarp nacionalinio padalinio ir kompetentingų institucijų reglamentuoja nacionaliniai teisės aktai, visų pirma atitinkami nacionaliniai konstituciniai reikalavimai.

apa itu prekybos sistemos eksploatavimo pareigūnas akcijų opcionai kaip labdaros dovanos

Valstybės narės imasi reikiamų priemonių siekdamos užtikrinti, kad nacionaliniai padaliniai galėtų atlikti savo užduotis, ypač turėtų prieigą prie atitinkamų nacionalinių duomenų. Nacionalinių padalinių uždavinys yra: 1 savo iniciatyva teikti Europolui informaciją ir žvalgybos duomenis, reikalingus jam savo užduotims atlikti; 2 atsakyti į Europolo paklausimus dėl informacijos, žvalgybos duomenų ir patarimų teikimo; 3 nuolat atnaujinti informaciją ir žvalgybos duomenis; 4 pagal kompetentingoms institucijoms skirtus nacionalinius teisės aktus įvertinti informaciją ir žvalgybos duomenis ir šią medžiagą joms perduoti; 5 siųsti Europolui paklausimus dėl informacijos, apa itu prekybos sistemos eksploatavimo pareigūnas duomenų ir analizės pateikimo; 6 teikti Europolui kompiuterizuotoje sistemoje saugoti skirtą informaciją; 7 užtikrinti įstatymų laikymąsi kiekvieną kartą jiems keičiantis informacija su Europolu.

Nepažeidžiant valstybėms narėms priklausančios atsakomybės, kaip nustatyta Europos Sąjungos sutarties K. Nacionalinių padalinių patiriamas išlaidas keičiantis informacija su Europolu padengia valstybės narės ir, išskyrus ryšio išlaidas, jos nepadengiamos Europolo. Nacionalinių padalinių vadovai prireikus susitinka, kad padėtų Europolui teikdami patarimus. Kiekvienas nacionalinis padalinys komandiruoja laikinai dirbti Europole bent vieną ryšių palaikymo pareigūną.

Ryšių palaikymo pareigūnų, kuriuos valstybės narės gali komandiruoti į Europolą, skaičius nustatomas vieningu valdybos sprendimu; šis sprendimas gali būti bet kada pakeistas vieningu valdybos sprendimu. Išskyrus atvejus, kai konkrečiose šios Konvencijos nuostatose numatyta kitaip, ryšių palaikymo pareigūnams taikoma komandiravusios valstybės narės nacionalinė teisė.

Ryšių palaikymo pareigūnams jų nacionaliniai padaliniai paveda atstovauti savo interesams Europole pagal komandiravusios valstybės narės nacionalinius teisės aktus ir laikantis Europolo administravimui taikomų nuostatų. Nepažeisdami 4 straipsnio 4 ir 5 dalių, ryšių palaikymo pareigūnai 2 straipsnio 1 dalyje nustatyto tikslo kontekste padeda keistis informacija tarp juos komandiravusių nacionalinių padalinių ir Europolo, būtent: 1 teikdami Europolui informaciją iš juos komandiravusių nacionalinių padalinių; 2 siųsdami informaciją iš Europolo juos komandiravusiems nacionaliniams padaliniams; ir 3 bendradarbiaudami su Europolo pareigūnais teikiant informaciją ir duodant patarimus dėl informacijos, susijusios su komandiravusia valstybe nare, analizavimo.

Tuo pat metu ryšių palaikymo pareigūnai padeda keistis informacija iš juos komandiravusių nacionalinių padalinių ir koordinuoja atitinkamas priemones pagal savo valstybės nacionalinius teisės aktus ir siekiant 2 straipsnio 1 dalyje nustatyto tikslo. Tiek, kiek reikia šio straipsnio 3 dalyje nurodytoms užduotims atlikti, ryšių palaikymo pareigūnai turi teisę ieškoti informacijos įvairiose bylose pagal atitinkamuose straipsniuose nurodytas atitinkamas nuostatas.

Ryšių palaikymo pareigūnų veiklai mutatis mutandis taikomas 25 straipsnis. Nepažeidžiant kitų šios Konvencijos nuostatų, ryšių palaikymo pareigūnų teises ir pareigas Europolo atžvilgiu vieningai nustato valdyba. Ryšių palaikymo pareigūnai pagal 41 straipsnio 2 dalį savo užduotims atlikti naudojasi būtinomis privilegijomis ir imunitetais. Europolas nemokamai Europolo pastate suteikia valstybėms narėms jų ryšių palaikymo pareigūnų veiklai reikalingas patalpas.

Visas kitas išlaidas, atsirandančias ryšium su ryšių palaikymo pareigūnų komandiravimu, padengia komandiravusi valstybė narė; ši nuostata taip pat taikoma išlaidoms ryšių palaikymo pareigūnams skirtai įrangai įsigyti, nebent valdyba vieningai rekomenduotų kitaip konkrečiu atveju sudarydama Europolo biudžetą. Europolas naudojasi surinktos informacijos kompiuterizuota sistema, kurią sudaro šios sudedamosios dalys: apa itu prekybos sistemos eksploatavimo pareigūnas 7 straipsnyje nurodyta riboto ir tiksliai apibrėžto turinio informacinė sistema, leidžianti greitai susirasti valstybių narių ir Europolo turimą informaciją; 2 10 straipsnyje nurodytos darbo bylos, sukuriamos įvairiais laiko tarpais analizės tikslais ir turinčios išsamesnę informaciją; ir 3 indeksų sistema, kurioje yra tam tikrų konkrečių duomenų iš 2 punkte nurodytų analizės bylų pagal 11 straipsnyje nustatytus susitarimus.

Europolo naudojama surinktos informacijos kompiuterizuota sistema jokiomis aplinkybėmis neturi būti sujungta su kitomis automatizuoto duomenų tvarkymo sistemomis, išskyrus nacionalinių padalinių automatizuoto tvarkymo sistemas. Kad atliktų savo užduotis, Europolas sukuria ir naudoja kompiuterizuotą informacinę sistemą.

apa itu prekybos sistemos eksploatavimo pareigūnas sistemos prekybos centras

Informacinėje sistemoje, į kurią valstybės narės, atstovaujamos savo nacionalinių padalinių ir ryšių palaikymo pareigūnų, gali tiesiogiai įvesti duomenis pagal savo nacionalines procedūras, ir į kurią Europolas gali tiesiogiai įvesti trečiųjų valstybių bei trečiųjų įstaigų pateiktus ir analizės duomenis, paiešką tiesiogiai gali vykdyti nacionaliniai padaliniai, ryšių palaikymo pareigūnai, Europolo direktorius, direktoriaus pavaduotojai ir tinkamai įgalioti Europolo pareigūnai.

Tiesioginė nacionalinių padalinių prieiga prie informacinės sistemos dėl 8 straipsnio 1 dalies 2 punkte nurodytų asmenų yra ribojama tik 8 straipsnio 2 dalyje išvardytais asmens duomenimis.

Jei reikia konkrečiam tyrimui, visi duomenys jiems yra prieinami per ryšių palaikymo pareigūnus. Europolas: 1 turi užduotį užtikrinti nuostatų, reglamentuojančių su informacine sistema susijusį bendradarbiavimą ir naudojimąsi ja, laikymąsi; 2 yra atsakingas už tinkamą informacinės sistemos veikimą techniniu ir eksploataciniu atžvilgiu. Europolas visų pirma imasi visų reikiamų priemonių užtikrinti, kad būtų tinkamai įgyvendinamos 21 ir 25 straipsniuose nurodytos priemonės dėl informacinės sistemos.

apa itu prekybos sistemos eksploatavimo pareigūnas užsienio kompanijos mokamos akcijų opcijos nėra apmokestinamos

Kiekvienos valstybės narės nacionalinis padalinys yra atsakingas už ryšius su informacine sistema. Jis pirmiausia yra atsakingas už 25 straipsnyje nurodytas saugumo priemones, taikomas tos valstybės narės teritorijoje naudojamai duomenų tvarkymo įrangai, už duomenų peržiūrą pagal 21 straipsnį ir tiek, kiek reikalauja tos valstybės narės įstatymai, kiti teisės aktai ir procedūros, už šios Konvencijos tinkamą įgyvendinimą kitais aspektais. Informacinė sistema gali būti naudojama tik Europolo užduotims atlikti reikalingiems duomenims kaupti, keisti ir naudoti, išskyrus duomenis apie susijusius nusikaltimus, kaip nurodyta 2 straipsnio 3 dalies 2 pastraipoje.

Įvedami duomenys apie: 1 asmenis, kurie pagal atitinkamos valstybės narės nacionalinę teisę yra įtariami padarę ar dalyvavę padarant nusikaltimą, pagal 2 straipsnį priskiriamą Europolo kompetencijai, arba kurie yra nuteisti už tokį nusikaltimą; 2 asmenis, dėl kurių pagal nacionalinę teisę yra rimtų priežasčių manyti, kad jie padarys nusikaltimus, pagal 2 straipsnį priskiriamus Europolo kompetencijai.

Šio straipsnio 1 dalyje nurodytus asmens duomenis gali sudaryti šie duomenys: 1 pavardė, mergautinė pavardė, vardai ir visos pravardės arba numanomi vardai; 2 gimimo data ir vieta; 3 pilietybė; 4 lytis; ir 5 prireikus kiti požymiai, galintys padėti nustatyti asmens tapatybę, įskaitant konkrečius objektyvius fizinius požymius, kurių negalima pakeisti. Be šio straipsnio 2 dalyje nurodytų duomenų ir duomenų apie Europolą arba duomenis įvedantį nacionalinį padalinį, informacinė sistema taip pat gali būti naudojama kaupti, keisti ir naudoti šiuos duomenis apie šio straipsnio 1 dalyje nurodytus asmenis: 1 nusikaltimai, taip pat nusikaltimai, kurių padarymu asmenys yra įtariami, bei kur ir kada jie buvo padaryti; 2 priemonės, kurios buvo ar gali būti naudojamos tiems nusikaltimams padaryti; 3 bylą tiriančios įstaigos ir jų susistemintos nuorodos, 4 įtariamas dalyvavimas nusikalstamoje organizacijoje; 5 teistumas, jei jis yra susijęs su nusikaltimais, pagal 2 straipsnį priskiriamais Europolo kompetencijai.

Šie duomenys taip pat gali būti įvedami, kai juose dar nėra jokių nuorodų į asmenis. Kai duomenis įveda pats Europolas, taip pat kai jis pateikia savo susistemintą nuorodą, jis taip pat nurodo, ar tuos apa itu prekybos sistemos eksploatavimo pareigūnas pateikė trečioji šalis ar jie atsirado kaip Europolo analizės rezultatas. Europolo ar nacionalinių padalinių turima papildoma informacija apie šio straipsnio 1 dalyje nurodytų asmenų grupes gali būti perduodama bet kuriam nacionaliniam padaliniui arba Europolui jiems jos paprašius.

Nacionaliniai padaliniai tai daro pagal savo nacionalinę teisę. Jei papildoma informacija yra susijusi su vienu ar daugiau susijusių nusikaltimų, kaip apibrėžta 2 straipsnio 3 dalyje, informacinėje sistemoje sukaupti duomenys atitinkamai pažymimi, kad nacionaliniai padaliniai ir Europolas galėtų keistis informacija apie susijusius nusikaltimus. Jei atitinkamam asmeniui iškelta byla nutraukiama arba jei asmuo išteisinamas, su bet kokiu sprendimu susijusieji duomenys panaikinami.

VPK Kriminalinės policijos organizuoto nusikalstamumo tyrimo skyriaus pareigūnai baigė ikiteisminį tyrimą, kurį Klaipėdos apygardos prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo skyriaus prokuroras perdavė į teismą.

Tik nacionaliniai padaliniai, ryšių palaikymo pareigūnai, Europolo direktorius, direktoriaus pavaduotojai ar tinkamai įgalioti Europolo pareigūnai turi teisę tiesiogiai įvesti duomenis į informacinę sistemą ir atlikti joje duomenų paiešką. Duomenų paieška gali būti atliekama tais atvejais, kai to reikia Europolo užduotims atlikti konkrečioje byloje; duomenų paieška atliekama pagal paiešką atliekančio padalinio įstatymus, kitus teisės aktus ir procedūras, atsižvelgiant į visas tuos teisės aktus papildančias šios Konvencijos nuostatas.

Tik padalinys, įvedęs duomenis, gali tokius duomenis keisti, taisyti ar panaikinti. Jei kuris nors padalinys turi priežasčių manyti, kad 8 straipsnio 2 dalyje nurodyti duomenys yra neteisingi, ar nori juos papildyti, jis nedelsdamas apie tai praneša duomenis įvedusiam padaliniui; pastarasis nedelsdamas išnagrinėja tokį geriausių variantų prekybos kursai indija ir, jei reikia, tuojau tuos duomenis pakeičia, papildo, pataiso ar panaikina.

Tais atvejais, kai sistemoje yra 8 straipsnio 3 dalyje futbolo prekybos strategijos duomenų apie asmenį, bet kuris nacionalinis padalinys gali įvesti 8 straipsnio 3 dalyje nurodytus papildomus duomenis. Jei tarp įvestų duomenų yra akivaizdus prieštaravimas, atitinkami padaliniai vieni su kitais konsultuojasi ir pasiekia susitarimą.

Jei kuris nors padalinys ketina visiškai panaikinti 8 straipsnio 2 dalyje nurodytus duomenis, įvestus apie konkretų asmenį, ir jei apie tą patį asmenį laikomi kitų padalinių įvesti 8 straipsnio 3 dalyje nurodyti duomenys, atsakomybė duomenų apsaugos teisės aktų atžvilgiu pagal 15 straipsnio 1 dalį ir teisė keisti, papildyti, pataisyti ir panaikinti tokius duomenis pagal 8 straipsnio 2 dalį perduodama kitam padaliniui, įvedusiam 8 straipsnio 3 dalyje nurodytus duomenis apie tą asmenį. Padalinys, ketinantis panaikinti duomenis, apie savo ketinimą praneša padaliniui, kuriam yra perduota atsakomybė dėl duomenų apsaugos.

Atsakomybė už leistinumą atlikti duomenų paiešką, juos įvesti ir pakeisti informacinėje sistemoje tenka duomenų paiešką atliekančiam, juos įvedančiam ir keičiančiam padaliniui. Informacijos perdavimą tarp nacionalinių padalinių ir kompetentingų institucijų pačiose valstybėse narėse reglamentuoja nacionalinė teisė.

Jei reikia siekiant 2 straipsnio 1 dalyje nustatyto tikslo, Europolas be ne asmeninio pobūdžio duomenų dar gali kitose bylose laikyti, keisti ir naudoti duomenis apie nusikaltimus, priklausančius Europolo kompetencijai pagal 2 straipsnio 2 dalį, įskaitant duomenis apie susijusius nusikaltimus, nustatytus 2 straipsnio 3 dalies antroje pastraipoje, kurie yra skirti konkrečioms analizėms ir susiję su: 1 8 straipsnio 1 dalyje nurodytais asmenimis; 2 asmenimis, kurie galėtų būti kviečiami duoti parodymus tyrimuose, susijusiuose su nagrinėjamais nusikaltimais arba paskesnėse baudžiamosiose bylose; 3 asmenimis, kurie yra nukentėję dėl vieno iš nagrinėjamų nusikaltimų arba apie kuriuos tam tikri faktai leidžia manyti, kad jie galėjo būti tokio nusikaltimo aukomis; 4 kontaktiniais asmenimis ir bendrininkais, bei 5 asmenimis, kurie gali pateikti informacijos apie tiriamus nusikaltimus.

Europos Tarybos konvencijos dėl asmenų apsaugos ryšium su automatizuotu asmens duomenų tvarkymu 6 straipsnio pirmame sakinyje išvardytų duomenų rinkimas, kaupimas ir tvarkymas yra neleidžiamas, išskyrus atvejus, kai tai yra tikrai būtina atitinkamos bylos tyrimo tikslams ir kai tokie duomenys papildo kitus asmens duomenis, jau įtrauktus į tą bylą.

Draudžiama atrinkti tam tikrą asmenų grupę remiantis tik duomenimis, išvardytais m. Europos Tarybos konvencijos 6 straipsnio pirmame sakinyje, pažeidžiant pirmiau minėtas taisykles dėl tikslo. Taryba, spręsdama vieningai, Europos Sąjungos sutarties VI antraštinėje dalyje nustatyta tvarka patvirtina valdybos parengtas duomenų byloms skirtas įgyvendinimo taisykles, kuriuose pateikiama papildomų konkrečių nuostatų, ypač dėl šiame straipsnyje nurodytų asmens duomenų kategorijų, ir nuostatų dėl atitinkamų duomenų saugumo ir jų naudojimo vidinės priežiūros.

Tokios bylos užvedamos analizei, kuri apibrėžiama kaip duomenų rinkimas, tvarkymas ar naudojimas siekiant padėti baudžiamosios bylos tyrimui.

Kiekvienam analizės projektui sukuriama analizės grupė, glaudžiai suburianti šiuos dalyvius pagal 3 straipsnio 1 ir 2 dalyse ir 5 straipsnio 3 dalyje apibrėžtas užduotis: 1 analitikus ir kitus Europolo direktorato paskirtus Europolo pareigūnus: tik analitikams leidžiama į atitinkamą bylą įvesti ir iš jos imti duomenis; 2 valstybių narių ryšių palaikymo pareigūnus ir arba ekspertus, tiekiančius informaciją ar su analize susijusius, kaip apibūdinta šio straipsnio 6 dalyje.

Europolo prašymu arba savo iniciatyva nacionaliniai padaliniai, atsižvelgdami į 4 straipsnio 5 dalį, siunčia Europolui visą informaciją, kurios gali reikėti užduotims pagal 3 straipsnio 1 dalies 2 punktą atlikti.

Valstybės narės tokius duomenis perduoda tik tuo atveju, kai juos tvarkyti nusikaltimų prevencijos, analizės ar kovos su jais tikslais leidžia ir nacionalinė teisė. Atsižvelgiant į duomenų slaptumo laipsnį, duomenys iš nacionalinių padalinių gali būti siunčiami tiesiogiai arba bet kuriuo analizės grupei tinkamu būdu per atitinkamą ryšių palaikymo pareigūną ar ne per jį.

Jei pasirodytų, jog be šio straipsnio 3 dalyje nurodytų duomenų pateisintina, kad Europolas savo užduotims pagal 3 pasirinkimo sandorių apžvalgos 1 dalies 2 punktą atlikti turėtų kitos informacijos, Europolas gali prašyti, kad: 1 Europos Bendrijos ir institucijos, kurių veiklą reglamentuoja viešoji teisė, kylanti iš tų Bendrijų steigimo sutarčių; 2 kitos institucijos, kurių veiklą apa itu prekybos sistemos eksploatavimo pareigūnas viešoji teisė, kylanti iš Europos Sąjungos sistemos; 3 institucijos ir organizacijos, grindžiamos dviejų ar daugiau Europos Sąjungos apa itu prekybos sistemos eksploatavimo pareigūnas narių susitarimu; 4 trečiosios valstybės; 5 tarptautinės organizacijos ir joms pavaldūs organai, kurių veiklą reglamentuoja viešoji teisė; 6 kitos institucijos ar organizacijos, kurių veiklą reglamentuoja viešoji teisė bei kurios grindžiamos dviejų ar daugiau valstybių susitarimu; 7 Tarptautinė kriminalinės policijos organizacija, bet kuriuo tinkamu būdu siųstų jam atitinkamą informaciją.

Jis taip pat gali tomis pačiomis sąlygomis ir tokiu pat būdu priimti tų pačių institucijų ar organizacijų savo iniciatyva teikiamą informaciją. Taryba, spręsdama vieningai, Europos Sąjungos sutarties VI antraštinėje dalyje nustatyta tvarka ir pasikonsultavusi su valdyba parengia taisykles, kurių šiuo atžvilgiu turi laikytis Europolas. Tiek, kiek Europolas turi teisę pagal kitas konvencijas gauti kompiuterizuotą prieigą apa itu prekybos sistemos eksploatavimo pareigūnas duomenų iš kitų informacinių sistemų, jis gali tokiais būdais atlikti asmens duomenų paiešką, jei apa itu prekybos sistemos eksploatavimo pareigūnas reikia jo užduotims pagal apa itu prekybos sistemos eksploatavimo pareigūnas straipsnio 1 dalies 2 punktą atlikti.

Jei analizė yra bendro pobūdžio ir strateginio tipo, visos valstybės narės per ryšių palaikymo pareigūnus ir arba ekspertus visokeriopai dalyvauja gaunant jos išvadas, ypač perduodant Europolo parengtus apa itu prekybos sistemos eksploatavimo pareigūnas.

NAUJAUSI KOMENTARAI

Jei analizė skirta konkretiems atvejams, nesusijusiems su visomis valstybėmis narėmis, ir ja siekiama tiesioginio operatyvinio tikslo, joje gali dalyvauti šių valstybių narių atstovai: 1 valstybių narių, kurios apa itu prekybos sistemos eksploatavimo pareigūnas informacijos, įtakojusios sprendimą užvesti analizės bylą, šaltinis, arba tų, kurios ta informacija yra tiesiogiai suinteresuotos, ir valstybių narių, vėliau analizės grupės pakviestų dalyvauti analizėje, nes jos taip pat tampa suinteresuotos; 2 valstybių apa itu prekybos sistemos eksploatavimo pareigūnas, kurios, susipažinusios su indeksų sistema, sužino, kad joms reikia būti informuotoms, ir reikalauja pripažinti tą būtinumą žinoti šio straipsnio 7 dalyje nustatytomis sąlygomis.

Apie būtinumą būti informuotai gali pareikšti įgaliotas ryšių palaikymo pareigūnas. Kiekviena valstybė narė nurodo ir įgalioja ribotą tokių ryšių palaikymo pareigūnų skaičių. Ji pasiunčia jų sąrašą valdybai.

apa itu prekybos sistemos eksploatavimo pareigūnas investicijų diversifikavimo strategija indija

Ryšių palaikymo pareigūnas apie būtinumą būti informuotai, kaip apibūdinta šio straipsnio 6 dalyje, pareiškia rašytiniu motyvuotu pareiškimu, patvirtintu valdžios institucijos, kuriai jis yra pavaldus savo valstybėje narėje, ir siunčiamu visiems analizės dalyviams.

Paskui toks pareigūnas savaime prisijungia prie atliekamos analizės. Jei analizės grupėje pareiškiamas prieštaravimas, savaiminis prisijungimas atidedamas, kol pasibaigs sutaikinimo procedūra, kurią gali sudaryti šie trys etapai: 1 analizės dalyviai stengiasi pasiekti susitarimą su ryšių palaikymo pareigūnu, reikalaujančiu būtinumo būti informuotai; jie tam tikslui turi ne daugiau kaip aštuonias dienas; 2 jei nesusitariama, per tris dienas susitinka atitinkamų nacionalinių padalinių vadovai ir Europolo direktoratas; 3 jei vis tiek nesusitariama, per aštuonias dienas susitinka atitinkamų šalių atstovai valdyboje.

Jei atitinkama valstybė narė neatsisako savo poreikio būti informuota, dėl tos valstybės narės savaiminio prisijungimo sprendžiama visuotinu sutarimu.

How to Set-Up Student Paper in APA Style 7th Edition

Valstybė narė, perduodanti Europolui kokius nors duomenis, yra vienintelė, kuri gali spręsti apie jų slaptumo laipsnį ir jo variantus. Apie bet kurį analizės duomenų paskleidimą ar operatyvinį panaudojimą sprendžiama konsultuojantis su analizės dalyviais.

Valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymas

Valstybė narė, prisijungusi prie atliekamos analizės, negali skleisti ar naudoti tų duomenų, negavusi išankstinio valstybių narių, pradėjusių analizę, sutikimo. Duomenims laikyti 10 straipsnio 1 dalyje nurodytose bylose Europolas sukuria indeksų sistemą. Direktorius, direktoriaus pavaduotojai bei tinkamai įgalioti Europolo pareigūnai ir ryšių palaikymo pareigūnai turi teisę naudotis indeksų sistema.

Naudingi temos